สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  กุดสระน้อย
2. เด็กหญิงสุชาดา  แสนหิน
3. เด็กชายอาทิตย์  ทองจันทร์
 
1. นางนพมาศ  คลังชำนาญ
2. นางพัชรินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายพิพัฒน์  ลัดสูงเนิน
2. นางสาวสุวิมล  เจริญดี
3. นางสาวอโรชา  พริ้งเพริด
 
1. นางนพมาศ  คลังชำนาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  เวฬุวนารักษ์