สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กวนชา
2. เด็กชายวุฒิภัทร  วิชิตสระน้อย
 
1. นายสงบ  กมลเลิศ
2. นางสาวมาลิสา  ไชยทองทิพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายปรีชา  ศรีจำนงค์
 
1. นายสงบ  กมลเลิศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทกานต์  มูลเพ็ญ
2. เด็กชายปรัชญา  บุญถนอม
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จรสระน้อย
 
1. นางสาวอุมาพร  ยอดเพ็ชร
2. นายสัมฤทธิ์  พึ่งเกษม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายสุพจน์  ใหญ่สูงเนิน
 
1. นางสาวศรีสุดา  ห้องเขียว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภูชิต  ของตะคุ
 
1. นางสาวศรีสุดา  ห้องเขียว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชรินดา  กล่ำพรมราช
 
1. นางศรีไพล  ชเรพเลอร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 4 1. นายณรงค์ชัย  ศรีนครชัย
 
1. นางศรีไพล  ชเรพเลอร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  กุดสระน้อย
2. เด็กหญิงสุชาดา  แสนหิน
3. เด็กชายอาทิตย์  ทองจันทร์
 
1. นางนพมาศ  คลังชำนาญ
2. นางพัชรินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายพิพัฒน์  ลัดสูงเนิน
2. นางสาวสุวิมล  เจริญดี
3. นางสาวอโรชา  พริ้งเพริด
 
1. นางนพมาศ  คลังชำนาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.55 ทอง 4 1. นางสาวตะวันฉาย  นาดี
2. นายภานุวัตน์  ภักดี
3. นายยุทธพิชัย  จอกสูงเนิน
4. นายศุภชัย  ระไหวพรมราช
5. นางสาวสุนิษา  ชินสำโรง
6. นางสาวเกศชรินทร์  ตะถา
 
1. นายมังกร  อุ่นพงศ์
2. นางสาวภคมนต์  สังตะคุ
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาศินี  ฉิพิมาย
2. เด็กชายอภิชัย  บุญจันทึก
3. เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนสูงเนิน
 
1. นางสาวนงนุช  พรหมภักดิ์
2. นางสาวอุมาพร  ยอดเพชร
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองยง
2. เด็กชายอนุวัตน์  ใยตะขบ
3. เด็กหญิงเจนริรา  ทองครบุรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ยอดเพชร
2. นางสาวนงนุช  พรหมภักดิ์