สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กวนชา
2. เด็กชายวุฒิภัทร  วิชิตสระน้อย
 
1. นายสงบ  กมลเลิศ
2. นางสาวมาลิสา  ไชยทองทิพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นายปรีชา  ศรีจำนงค์
 
1. นายสงบ  กมลเลิศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายภูชิต  ของตะคุ
 
1. นางสาวศรีสุดา  ห้องเขียว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 4 1. นายณรงค์ชัย  ศรีนครชัย
 
1. นางศรีไพล  ชเรพเลอร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายพิพัฒน์  ลัดสูงเนิน
2. นางสาวสุวิมล  เจริญดี
3. นางสาวอโรชา  พริ้งเพริด
 
1. นางนพมาศ  คลังชำนาญ
2. นางสาวพัชรินทร์  เวฬุวนารักษ์