สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชรินดา  กล่ำพรมราช
 
1. นางศรีไพล  ชเรพเลอร์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.55 ทอง 4 1. นางสาวตะวันฉาย  นาดี
2. นายภานุวัตน์  ภักดี
3. นายยุทธพิชัย  จอกสูงเนิน
4. นายศุภชัย  ระไหวพรมราช
5. นางสาวสุนิษา  ชินสำโรง
6. นางสาวเกศชรินทร์  ตะถา
 
1. นายมังกร  อุ่นพงศ์
2. นางสาวภคมนต์  สังตะคุ
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาศินี  ฉิพิมาย
2. เด็กชายอภิชัย  บุญจันทึก
3. เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนสูงเนิน
 
1. นางสาวนงนุช  พรหมภักดิ์
2. นางสาวอุมาพร  ยอดเพชร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองยง
2. เด็กชายอนุวัตน์  ใยตะขบ
3. เด็กหญิงเจนริรา  ทองครบุรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ยอดเพชร
2. นางสาวนงนุช  พรหมภักดิ์