สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ตามแต่รัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 6 1. นางสาวอ้อมมณี  สังเกตจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ติฉัน
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริภัสร  โพยนอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จงแผ่กลาง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทนน้ำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จงแผ่กลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าภักดี
2. เด็กหญิงณัฐชนัญ  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจงรักษ์
4. เด็กหญิงปารถนา  ช่วยจะโป๊ะ
5. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิสิงห์
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชพร  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวพรทิพา  มามาก
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
2. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาภรณ์  แครกระโทก
2. นางสาวสุมิตา  คุ้มทั่ว
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
2. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 46.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  กฏมัจฉา
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภชัย  วินดี
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ