สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขวัญชัย  สุดรัมย์
2. นายชัยวัฒน์  หงษ์ทอง
3. นายตะวัน  จิตไธสง
4. นายธนวัฒน์  แย้มศรี
5. นางสาวธัญลักษณ์  จันทบุรี
6. นางสาวปิยธิดา  ศรีคำมาย
7. นายพรหมมินทร์  ดอกเขารัมย์
8. นายรัฐปรีชานนท์  กลางพิมาย
9. นายสุริยัณต์  สุดรัมย์
10. นางสาวอิชยา  นาคนุช
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  บุญซำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  รอรักกลาง
2. เด็กหญิงกัญญา  มะเมีย
3. เด็กหญิงวัศยา  มณีทัพ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทวยไธสง
5. เด็กหญิงอลิษา  กลางโสภา
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.71 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  นามพุทรา
2. นายธนาธร  เพชรดี
3. นายสุธินันท์  แสนขยัน
4. นายสุภัค  มอญใหม่
5. นายอภิชัย  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แหลมทองอยู่
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  กลางรัมย์
3. เด็กหญิงนฤดี  สุระพินิจ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวภาวิณี  คอกสี
2. นางสาวมัณฑนา  แผติตะ
3. นายอิสรภาพ  บุญหอม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
2. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส