สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ตามแต่รัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทนน้ำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จงแผ่กลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 46.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  กฏมัจฉา
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี