สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนิโลบล  ฐานกระโทก
 
1. นายสเกณฑ์  จันทร์เพ็ญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวรุจิกร  ผินโพธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพัทรียา  พุดดี
 
1. นางสาวสุนิษา  ศิริสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิรภัทร  ล้อมวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  ศิริสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิธี  รุ่งเป้า
2. นายวัชรพล  เจริญรัตน์
3. นางสาวสิราวรรณ  โอฐเปี้ย
 
1. นายสัจจา  ประเสริฐกุล
2. นางสาวสุนิษา  ศิริสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรนันท์  ล้อมวงศ์
2. นายฐานันดร์  คลองแก้ว
 
1. นางสาวจริยา  โพธิ์เจริญ
2. นายสัจจา  ประเสริฐกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูสันเทียะ
 
1. นางสาวจริยา  โพธิ์เจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจักริน  สีแรต
 
1. นายวิเชียร  บัวสาย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลภรณ์  ทนน้ำ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เที่ยงราช
3. เด็กชายสิปกร  พวงพี
 
1. นางสาวสุมิตรา  นาคเครือ
2. นางวรินท์ศยา  พรหมในเมือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธิติมา  ศิลา
2. นางสาววาสนา  พรหมสูตร
3. นายศุภฤกษ์  ทองทาบ
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางสาวมะลิวรรณ  ภูชัน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 28.48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภัทรภณ  นาครู
2. เด็กชายศิวกร  ดวงแก้ว
 
1. นางวรินท์ศยา  พรหมในเมือง
2. นางสุมิตรา  นาคเครือ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรโชติ  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงนันทิยา  อยู่สอน
 
1. นายสุกิจ  สีชมภู
2. นายนันทิวัฒนะ  พาบุดดา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 43.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ตามแต่รัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทนน้ำ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จงแผ่กลาง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 46.98 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  กฏมัจฉา
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 57.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  บุญผูก
2. นางสาวทิพวรรณ  พลแสน
3. นางสาวพรพิมล  แย้มศรี
4. นายอนุวัฒน์  คำด้วง
5. นายเจษฎา  ด้วงคงสุข
6. นายเอกภพ  ปัญญาทิพย์
 
1. นายวิเชียร  บัวสาย
2. นายยุทธชัย  กาญจนตันติกุล
3. นายธเนศ  พรมโชติ