สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  รอรักกลาง
2. เด็กหญิงกัญญา  มะเมีย
3. เด็กหญิงวัศยา  มณีทัพ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทวยไธสง
5. เด็กหญิงอลิษา  กลางโสภา
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.71 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  นามพุทรา
2. นายธนาธร  เพชรดี
3. นายสุธินันท์  แสนขยัน
4. นายสุภัค  มอญใหม่
5. นายอภิชัย  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แหลมทองอยู่
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  กลางรัมย์
3. เด็กหญิงนฤดี  สุระพินิจ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวภาวิณี  คอกสี
2. นางสาวมัณฑนา  แผติตะ
3. นายอิสรภาพ  บุญหอม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
2. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส