สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญลือ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายกฤษดา  ชัยบัณฑิต
 
1. นายสเกณฑ์  จันทร์เพ็ญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงสุขสว่าง
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวปริศนา  จิตประโคน
 
1. นายสเกณฑ์  จันทร์เพ็ญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพิยดา  นาดี
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวปิยพร  เข็มทอง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ละอองเอก
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายญาณกร  วินดี
2. เด็กชายนที  ใจจุลละ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เสาไธสง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นายกฤติน  แนบกลาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายรังสิพล  กัณหา
3. เด็กหญิงเมธาพร  พินิจดวง
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางสาวมะลิวรรณ  ภูชัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวกานต์สิริ  วิจิตรศักดิ์
2. นางสาวพรทิพย์  ยอดเจริญ
3. นางสาวศศินา  กลืนกระโทก
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นายวิรพงษ์  ปะนามะเส
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนัท  บุญทรัพย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จิตประโคน
 
1. นายกัมปนาท  อามาตย์เสนา
2. นายกฤติน  แนบกลาง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูริไชยภณ  เหล่าธนสินสิริ
2. เด็กชายวันชนะ  แพนดี
 
1. นางสาวสุมิตรา  นาคเครือ
2. นางวรินท์ศยา  พรหมในเมือง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.17 ทองแดง 6 1. นางสาวอ้อมมณี  สังเกตจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  รอรักกลาง
2. เด็กหญิงกัญญา  มะเมีย
3. เด็กหญิงวัศยา  มณีทัพ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทวยไธสง
5. เด็กหญิงอลิษา  กลางโสภา
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 61.71 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  นามพุทรา
2. นายธนาธร  เพชรดี
3. นายสุธินันท์  แสนขยัน
4. นายสุภัค  มอญใหม่
5. นายอภิชัย  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แหลมทองอยู่
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  กลางรัมย์
3. เด็กหญิงนฤดี  สุระพินิจ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
2. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวภาวิณี  คอกสี
2. นางสาวมัณฑนา  แผติตะ
3. นายอิสรภาพ  บุญหอม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ช่างเหล็ก
2. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงพรหมพรชณก  แก้วกล้า
 
1. นายณรงค์  กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์  ปะนามะเส
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายชนาธิป  จ่าทอง
2. นายสราวุฒิ  ดิษฐภักดี
 
1. นายณรงค์  กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์  ปะนามะเส
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูรินทร์  ลือวันคำ
2. นางสาวอภิสรา  ศาลางาม
 
1. นายณรงค์  กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์  ปะนามะเส