สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชพร  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวพรทิพา  มามาก
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
2. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชฎาภรณ์  แครกระโทก
2. นางสาวสุมิตา  คุ้มทั่ว
 
1. นางสาววรรนิภา  กองมี
2. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภชัย  วินดี
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ