สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ติฉัน
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริภัสร  โพยนอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จงแผ่กลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าภักดี
2. เด็กหญิงณัฐชนัญ  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจงรักษ์
4. เด็กหญิงปารถนา  ช่วยจะโป๊ะ
5. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิสิงห์
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง