สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขวัญชัย  สุดรัมย์
2. นายชัยวัฒน์  หงษ์ทอง
3. นายตะวัน  จิตไธสง
4. นายธนวัฒน์  แย้มศรี
5. นางสาวธัญลักษณ์  จันทบุรี
6. นางสาวปิยธิดา  ศรีคำมาย
7. นายพรหมมินทร์  ดอกเขารัมย์
8. นายรัฐปรีชานนท์  กลางพิมาย
9. นายสุริยัณต์  สุดรัมย์
10. นางสาวอิชยา  นาคนุช
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  หนุนกระโทก
2. นางมัณฑนา  สีมงคุณ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  บุญซำ