สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร   ปอสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนันดา   โนมขุนทด
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายกริชษดา   มีสันเทียะ
2. เด็กชายนัฐติภัทร   แสงนิรันดร์ชัย
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา  ณิชกุลโรชา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พูนสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา   ผุยคำภา
 
1. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา   เกิดสันเทียะ
2. นางสาวมนทกานต์   ศรีเกาะ
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายมงคล  สีแป้ง
2. นางสาวอาทิตยา  เขียวมณี
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์   โขนพลกรัง
2. เด็กชายบุญร่วม   กุลประเสริฐ
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  แซ่อึ้ง
2. นายธนดล  สุรอด
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล