สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รัชวงศ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ภาษาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววิมลวรรณ  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ภาษาสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ขูดสันเทียะ
 
1. นางวิชุตา  ต้นพุดซา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหัทยา  อ้นสูงเนิน
 
1. นางวิชุตา  ต้นพุดซา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจิมขุนทด
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาววริษฐา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันคล้อย
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายธีระพัฒน์  แก้วโพธิ์
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจ็กสันเทียะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพรเทวา  ยังสูงเนิน
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
2. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริจรรณ์ญา  สังคด
2. นางสาวศิริพร  อ้นสูงเนิน
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
2. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  อาสาวงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สังคด
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
2. นางสาวพิชญาภา  ภาษาสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปริชาติ  มีทรัพย์
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิทธิดา  สีหาทัพ
 
1. นางลาวัลย์  มิตรสูงเนิน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวทิพวรรณ์  รัชวงค์
 
1. นางลาวัลย์  มิตรสูงเนิน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  รัศมี
2. เด็กหญิงตมิสา  แก้วจันทึก
 
1. นางสาวลดาวัลย์  เกษมอมรกุล
2. นางสาวบรรจง  ถึกสูงเนิน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  จอดสันเทียะ
2. นางสาวปารมี  ดังใหม่
 
1. นางสาวบรรจง  ถึกสูงเนิน
2. นางสาวลดาวัลย์  เกษมอมรกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนนันท์  เปล่งสันเทียะ
 
1. นายทวี  ศิลปะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 1. นางสาวน้ำทิพย์  ปางทิพย์อำไพ
 
1. นายชูชาติ  บุญญาพิจิตร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายภูตะวัน  เจพันดุง
2. เด็กชายสิทธารถ  จันคล้อย
 
1. นางอุดมพร  ชื่นอาภา
2. นางสุดารัตน์  บาดกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนราวดี  บรรจง
 
1. นางสุดารัตน์  บาดกระโทก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  คงพันธุ์ศรี
2. เด็กชายธีรฉัตร  ฉานสูงเนิน
3. เด็กหญิงศุภสุตา  กาฬจันโท
 
1. นางสาวลมัย   เบาสูงเนิน
2. นางสาวนภัสสร  ศรีสุนทร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทธ์  อ่อนดี
2. นางสาวลลิตา  คือพันดุง
3. นางสาวอลิชา  จนะพันธ์
 
1. นางดวงรัตน์  ลอยฟู
2. นางจันทร์เพ็ญ  ซื่อสัจลิอสกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวิณี  บงสันเทียะ
2. นางสาวอารียา  เที่ยงสูงเนิน
 
1. นางรุ่งเดือน  ฉานสูงเนิน
2. นายประกอบ  อ่ำรอด
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.16 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสรชัย  ทูพันดุง
2. เด็กชายอาสิหฤษฏ์  แคล้วสูงเนิน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  กฤตยานุวัฒน์
2. นางสาวนภัสสร  ศรีสุนทร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  บัวคำ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปราบจะบก
 
1. นางเพ็ญจันทร์  กฤตยานุวัฒน์
2. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุุฑาทิพย์  สิงห์กระโทก
2. นางสาวฐิติวรดา  พูลขวัญ
3. นางสาวปริญญพร  ได้สันเทียะ
4. นางสาวพิชญาภา  ผงสันเทียะ
5. นางสาวอรัญญา  ศรีเพชรพงษ์
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 1. นางสาวบุษกร  แนมขุนทด
2. นางสาวปรียาภรณ์  เนื้อทอง
3. นางสาวปรียาภรรณ์  เจริญสุข
4. นางสาวมุกดาวรรณ  เจิมขุนทด
5. นางสาวศิริวรรณ  จันทศร
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปุ๊กสันเทียะ
2. เด็กหญิงลัลนา  แลจะบก
3. เด็กหญิงวิราสินี  เพชรเรืองประทีป
4. เด็กหญิงศิริพร  มนสันเทียะ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพียงโคกกรวด
 
1. นางสุวรรณ์  แสนประเสริฐ
2. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาววรัญญา  สุขกำปัง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีไชยลา
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ถาวรสวัสดิ์
4. นางสาวอาทิตย์ติยา  รักษ์สูงเนิน
5. นางสาวเอมิกา  เวกสูงเนิน
 
1. นางสุวรรณ์  แสนประเสริฐ
2. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกานต์  เทพันดุง
2. นางสาวปาลิตา   ไทยแท้
3. นางสาวพรศิริ   เทศจันทึก
4. นางสาวรัตนาภรณ์   ขุนวิเศษ
5. นายสถาพร  สงวนพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
2. นายโกวิทย์  ซื่อสัจลิอสกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กชายอิทธิพล  อิงสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  จ่าพันดุง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดาบสันเทียะ
 
1. นางสาวประกาย  เลาสูงเนิน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐเลิศ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวกษมาภา  รัตนโภชน์
2. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  เชาว์วรากร
2. นางสาวสุทธิดา  กิสันเทียะ
 
1. นางสาวกษมาภา  รัตนโภชน์
2. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาญชิตร
2. นางสาวชลธิชา   นวลทิม
3. นางสาวณัฐชลิตา  มุ่งสูงเนิน
4. เด็กหญิงปริยฉัตร  กองกาญจน์
5. เด็กหญิงภูวิศา  รื่นรมย์ธรรม
6. นางสาวศิริลักษณ์  จอสูงเนิน
7. เด็กหญิงศิริวงษ์  ศิลปชัย
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ช่วยงาน
9. นางสาวอารียา   บุญหอม
10. เด็กหญิงเชงอี  ฤทธิ์
 
1. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
2. นางสาวน้ำมนต์  เกษมอมรกุล
3. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปฏิมา  เหมทานนท์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เซียงหนู
 
1. นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์
2. นายยุทธภัณฑ์  เสิงกำปัง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมณฑน์  รักตรง
2. นางสาวศศิกานต์  วงศ์สันเทียะ
 
1. นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์
2. นายชนะ  แสงจันทร์งาม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิชา  รอดสันเทียะ
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรยุทธ  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนุช  ทองแก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริวัฒน์  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศวิลัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ศรีอภัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยนุช  งิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรหมวิภา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นางมะลิ  สอนใหม่
2. นางอรุณศรี  ศรีแก้ว
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิลาดี
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภัทธ  เจิมขุนทด
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดิมขุนทด
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาววิภาดา  ดีหมื่นไวย
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชนารถ  ชาติวงศ์
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 8 1. นางสาวปรียาภัทร  เกมสูงเนิน
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาววิชุดา  ชัยบุรัมย์
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร   ปอสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนันดา   โนมขุนทด
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายกริชษดา   มีสันเทียะ
2. เด็กชายนัฐติภัทร   แสงนิรันดร์ชัย
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา  ณิชกุลโรชา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พูนสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา   ผุยคำภา
 
1. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา   เกิดสันเทียะ
2. นางสาวมนทกานต์   ศรีเกาะ
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายมงคล  สีแป้ง
2. นางสาวอาทิตยา  เขียวมณี
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์   โขนพลกรัง
2. เด็กชายบุญร่วม   กุลประเสริฐ
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  แซ่อึ้ง
2. นายธนดล  สุรอด
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  ปีพันดุง
2. นายธีรพงษ์  ชาญสูงเนิน
3. นางสาวบุณฑริกา  แก้วโพธิ์
4. นางสาววิภาดา  บุญแสน
5. นางสาวสุภัสสรา  เมธาวิรัตน์
6. นายอาทิตย์  นามขุนทด
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางจีระภา  สุขภิรมย์
3. นางสาวอรปวีรณ์  ตั้งแต่ง