สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รัชวงศ์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ภาษาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาววริษฐา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริจรรณ์ญา  สังคด
2. นางสาวศิริพร  อ้นสูงเนิน
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
2. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  อาสาวงษ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สังคด
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
2. นางสาวพิชญาภา  ภาษาสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวปริชาติ  มีทรัพย์
 
1. นางสุชาติ  โมสูงเนิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพล  บัวคำ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปราบจะบก
 
1. นางเพ็ญจันทร์  กฤตยานุวัฒน์
2. นายทรงศักดิ์  คำโฮง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐเลิศ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวกษมาภา  รัตนโภชน์
2. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร   ปอสูงเนิน
2. เด็กหญิงอนันดา   โนมขุนทด
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายกริชษดา   มีสันเทียะ
2. เด็กชายนัฐติภัทร   แสงนิรันดร์ชัย
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา  ณิชกุลโรชา