สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พูนสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา   ผุยคำภา
 
1. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  แซ่อึ้ง
2. นายธนดล  สุรอด
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล