สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววิมลวรรณ  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ภาษาสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหัทยา  อ้นสูงเนิน
 
1. นางวิชุตา  ต้นพุดซา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เจิมขุนทด
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  จอดสันเทียะ
2. นางสาวปารมี  ดังใหม่
 
1. นางสาวบรรจง  ถึกสูงเนิน
2. นางสาวลดาวัลย์  เกษมอมรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายภูตะวัน  เจพันดุง
2. เด็กชายสิทธารถ  จันคล้อย
 
1. นางอุดมพร  ชื่นอาภา
2. นางสุดารัตน์  บาดกระโทก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาวิณี  บงสันเทียะ
2. นางสาวอารียา  เที่ยงสูงเนิน
 
1. นางรุ่งเดือน  ฉานสูงเนิน
2. นายประกอบ  อ่ำรอด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ปุ๊กสันเทียะ
2. เด็กหญิงลัลนา  แลจะบก
3. เด็กหญิงวิราสินี  เพชรเรืองประทีป
4. เด็กหญิงศิริพร  มนสันเทียะ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพียงโคกกรวด
 
1. นางสุวรรณ์  แสนประเสริฐ
2. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกานต์  เทพันดุง
2. นางสาวปาลิตา   ไทยแท้
3. นางสาวพรศิริ   เทศจันทึก
4. นางสาวรัตนาภรณ์   ขุนวิเศษ
5. นายสถาพร  สงวนพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
2. นายโกวิทย์  ซื่อสัจลิอสกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  เชาว์วรากร
2. นางสาวสุทธิดา  กิสันเทียะ
 
1. นางสาวกษมาภา  รัตนโภชน์
2. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.16 เงิน 7 1. นางสาววิภาดา  ดีหมื่นไวย
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 8 1. นางสาวปรียาภัทร  เกมสูงเนิน
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นางสาววิชุดา  ชัยบุรัมย์
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์   พูนสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา   ผุยคำภา
 
1. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  แซ่อึ้ง
2. นายธนดล  สุรอด
 
1. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
2. นายศาสตรา  ศรีสุเพชรกุล