สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ขูดสันเทียะ
 
1. นางวิชุตา  ต้นพุดซา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เจ็กสันเทียะ
2. เด็กหญิงเพ็ญพรเทวา  ยังสูงเนิน
 
1. นางภรรณอร  สกุลจันท์
2. นางบงกช  แซ่เอ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุุฑาทิพย์  สิงห์กระโทก
2. นางสาวฐิติวรดา  พูลขวัญ
3. นางสาวปริญญพร  ได้สันเทียะ
4. นางสาวพิชญาภา  ผงสันเทียะ
5. นางสาวอรัญญา  ศรีเพชรพงษ์
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 1. นางสาวบุษกร  แนมขุนทด
2. นางสาวปรียาภรณ์  เนื้อทอง
3. นางสาวปรียาภรรณ์  เจริญสุข
4. นางสาวมุกดาวรรณ  เจิมขุนทด
5. นางสาวศิริวรรณ  จันทศร
 
1. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสาวปนัดดา  พงศ์มาลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาววรัญญา  สุขกำปัง
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีไชยลา
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ถาวรสวัสดิ์
4. นางสาวอาทิตย์ติยา  รักษ์สูงเนิน
5. นางสาวเอมิกา  เวกสูงเนิน
 
1. นางสุวรรณ์  แสนประเสริฐ
2. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กชายอิทธิพล  อิงสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  จ่าพันดุง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ดาบสันเทียะ
 
1. นางสาวประกาย  เลาสูงเนิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาญชิตร
2. นางสาวชลธิชา   นวลทิม
3. นางสาวณัฐชลิตา  มุ่งสูงเนิน
4. เด็กหญิงปริยฉัตร  กองกาญจน์
5. เด็กหญิงภูวิศา  รื่นรมย์ธรรม
6. นางสาวศิริลักษณ์  จอสูงเนิน
7. เด็กหญิงศิริวงษ์  ศิลปชัย
8. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ช่วยงาน
9. นางสาวอารียา   บุญหอม
10. เด็กหญิงเชงอี  ฤทธิ์
 
1. นางพิมพ์ชณัฐ  พลเยี่ยม
2. นางสาวน้ำมนต์  เกษมอมรกุล
3. นางชนิศา  ฉอสุวรรณชาติ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมณฑน์  รักตรง
2. นางสาวศศิกานต์  วงศ์สันเทียะ
 
1. นายทรงวุฒิ  พัลวัฒน์
2. นายชนะ  แสงจันทร์งาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิชา  รอดสันเทียะ
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุรยุทธ  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงนุช  ทองแก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริวัฒน์  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศวิลัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ศรีอภัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยนุช  งิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรหมวิภา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นางมะลิ  สอนใหม่
2. นางอรุณศรี  ศรีแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิลาดี
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภัทธ  เจิมขุนทด
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชนารถ  ชาติวงศ์
 
1. นายภูวดิษฐ์  เกิดทรง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิตา   เกิดสันเทียะ
2. นางสาวมนทกานต์   ศรีเกาะ
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์   โขนพลกรัง
2. เด็กชายบุญร่วม   กุลประเสริฐ
 
1. นางอัญชัญ   งามสูงเนิน
2. นายกรรญดา   ณิชกุลโรชา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริญญา  ปีพันดุง
2. นายธีรพงษ์  ชาญสูงเนิน
3. นางสาวบุณฑริกา  แก้วโพธิ์
4. นางสาววิภาดา  บุญแสน
5. นางสาวสุภัสสรา  เมธาวิรัตน์
6. นายอาทิตย์  นามขุนทด
 
1. นางธารินี  อยู่มาก
2. นางจีระภา  สุขภิรมย์
3. นางสาวอรปวีรณ์  ตั้งแต่ง