สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  เดชดี
 
1. นางวันทนีย์  คำพวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พงศ์เพชรอมร
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงโยษิตา  ขวัญธรรมชาติ
 
1. นางกันตะนา  ปัญญาดี