สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เถกิงผล
2. เด็กชายปวรินทร์  ศรีวิชัย
3. เด็กชายวรมันต์  เนื่องบุญมา
4. เด็กชายศิริวัฒณ์  อุดมศักดิ์
5. เด็กชายเตชินท์  ประพันธ์วัฒนะ
 
1. นายรังสรรค์  มูลไธสง
2. นายนิทัศน์  สายสังข์
3. นายณัฐวุฒิ   ทองคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.375 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกชนม์  กำปั้นเพชร
2. นายชลสิทธ  จันทร
3. นายนาถวัฒน์  เฉลยวรรณ
4. นายพีรวิชญ์  เฉลยวรรณ
5. นางสาวภาวิดา  คำสิงห์
 
1. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
2. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรฏรินทร์   ถ้ำสูงเนิน
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา   สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวสายธารา  คล้ายละมัย
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรยงค์  พุดสระน้อย
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริกร  คำบาง
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  รักการดี
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  คำสิงห์
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ปะวันนัง
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตกวี  สามารถ
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัลยา   สกุลทรัพย์มณี
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัศน์   คงสมพงษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ยั่งกลาง
3. นายชัยมงคล  ยาสาไชย
4. เด็กชายฐานพัฒน์  ปัญญาวัฒธนากุล
5. เด็กชายธันวา  เฉกแสงทอง
6. เด็กชายภานุวัตร   กุดนอก
7. เด็กชายภูวเดช   วงษ์นุช
8. เด็กชายมกรธวัชมิ์   เหลียงบำรุง
9. เด็กชายมนัสพงษ์   มีสมมนต์
10. เด็กชายรัชพล  พลเดชวิสัย
11. เด็กชายวรเชษฐ์   กองสกุล
12. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญทุม
 
1. นายกายวัฒน์  สมวงษ์
2. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม