สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกานดา  คนคล่อง
 
1. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกันต์กวี  แช่ล้อ
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประสิตา  โชติจันทึก
 
1. นางสาวเดือนฉาย  นาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายภัทรพล  วาปีทำ
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  รชตประเสริฐ
 
1. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวเจริญขวัญ  สันธินาค
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาราณี  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสาวธนัชพร  เพลิดสระน้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาณิศา  เนืิอนสกุล
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุนทรกุมาร
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ศาสตร์สิริ
 
1. นางสาวเดือนฉาย  นาดี
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทิพย์เทียมรัตน์
2. นางสาวสุธีรา  ถาวรพัฒนพงศ์
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรงจอหอ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์
 
1. นางเดือนฉาย  นาดี
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  มงคลแพทย์
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โควินทเศรษฐ
 
1. นางสาวจตุพร  ทองภูบาล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตนันท์  สมพินิจ
 
1. นางมารศรี  ภู่พลพิศาล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เผ่าเสถียรพันธ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อติพงศ์ชัย
3. เด็กหญิงปนิตา  ปัตติธรรมกุล
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
2. นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปนพงศ์  ไพสุวรรณ
2. นายปิยบุตร  ปานภาษี
3. นางสาวเมธาพร  พงษ์เกตุ
 
1. นางมารศรี  ภู่พลพิศาล
2. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวรวิชญ์  พินิจ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทองมนต์
 
1. นายสาธิต  จันทร์หอมกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรดา  เชื้อใจ
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 5 1. นายวิชยุตม์  คุขุนทด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายภูวเนศวร์  ต้นแก้ว
2. เด็กชายสุภคม  เที่ยวจันทึก
 
1. นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  พานคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายนิติพล  จันทร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มูลเขียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  พานคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายภานุพงศ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณชนก  ประชากิจ
2. เด็กชายวศิน  พุดสระน้อย
3. เด็กหญิงศิริงาม  ชื่นสังข์
 
1. นางสาวนนทิยา  ภัครกุลวรรณ
2. นางธัญวรัตน์  ตะลี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณตภณ  มานิมนต์
2. นายจิรายุ  จิตรประเสริฐ
3. นางสาวชนกานต์  สว่างดาว
 
1. นางธัญวรัตน์  ตะลี
2. นางสาวนวลสกุล  วงษ์บำหราบ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  จัดจันทึก
2. เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์
3. เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม
 
1. นางลัดดาวรรณ  จันทร์หอม
2. นางสมบูรณ์  ชามะลิ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 4 1. นายณภัทร  เส็งเกี้ยง
2. นางสาวปิยชัญญา  กอุพาณิชานนท์
3. นายปิยวัฒน์  แก้วสี
 
1. นางสาวปารณีย์  ธรรมบุตร
2. นางสาวไข่มุก  ทิพย์บำหราบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวพลอยปภัส  ขึนสันเทียะ
2. นางสาวมัชฌิมาร์  ดีวงษ์
3. นางสาวลภัสรดา  เพิ่มพรพิพัฒน์
 
1. นางสาวนวลสกุล  วงษ์บำหราบ
2. นางสาวไข่มุก  ทิพย์บำหราบ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร  เปรมปรุงวิทย์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ฉิมพาลี
3. เด็กชายชายแดน  บุญมา
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  มานิตยกูล
5. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนศรี
 
1. นางสาวอภิรุม  แฝงด่านกลาง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายกิตติศักดิ์  นาคพานิช
2. นายธนวินท์  มานะ
3. นายธรรพ์ณธร  พิลึกเรืองเดช
4. นางสาวศศิปรียา  พรานเนื้อ
5. นายเอกภณ  ทิพย์คูนอก
 
1. นายถวิล  เกษไธสง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสุวรรณไพร
3. เด็กหญิงฟ้าใส  นวลสีดา
4. เด็กหญิงภาพิมล  สมศรีอักษรแสง
5. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยทุม
 
1. นางสาวสุวรรณา  คุ้มจอหอ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ศิรประภาพูน
 
1. นางจันทนีย์  กิ่งจำปา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  สภาพักตร์
 
1. นายถวิล  เกษไธสง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันไทย
2. เด็กชายฤทธิ์ชาลักษณ์  สุวรรณรักษา
 
1. นางน้ำทิพย์  ทวนขุนทด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ชินบุตร
2. นายศุกลภัทร  คงเจริญ
 
1. นายถวิล  เกษไธสง
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง
2. เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์
 
1. นางสาวอรทัย  สุวรรณดี
2. นายศิวพัชร  กรายทอง
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายกฤษณะ  กุดนอก
2. นายภูรินท์  ศรีชะโร
 
1. นางสาวอรทัย  สุวรรณดี
2. นายศิวพัชร  กรายทอง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  วาริชอลังการ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววจีเพชร   สุธรรมโกศล
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  ลัดดี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุวิมล   เจริญยศ
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   พรีพรม
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศศิกาญจน์  ตาทา
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีวารี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวปิยะวรรณ   วิชัยสุทธิ์
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เถกิงผล
2. เด็กชายปวรินทร์  ศรีวิชัย
3. เด็กชายวรมันต์  เนื่องบุญมา
4. เด็กชายศิริวัฒณ์  อุดมศักดิ์
5. เด็กชายเตชินท์  ประพันธ์วัฒนะ
 
1. นายรังสรรค์  มูลไธสง
2. นายนิทัศน์  สายสังข์
3. นายณัฐวุฒิ   ทองคำ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.375 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกชนม์  กำปั้นเพชร
2. นายชลสิทธ  จันทร
3. นายนาถวัฒน์  เฉลยวรรณ
4. นายพีรวิชญ์  เฉลยวรรณ
5. นางสาวภาวิดา  คำสิงห์
 
1. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
2. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรฏรินทร์   ถ้ำสูงเนิน
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา   สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวสายธารา  คล้ายละมัย
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรยงค์  พุดสระน้อย
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริกร  คำบาง
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  รักการดี
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  คำสิงห์
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ปะวันนัง
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตกวี  สามารถ
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัลยา   สกุลทรัพย์มณี
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัศน์   คงสมพงษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ยั่งกลาง
3. นายชัยมงคล  ยาสาไชย
4. เด็กชายฐานพัฒน์  ปัญญาวัฒธนากุล
5. เด็กชายธันวา  เฉกแสงทอง
6. เด็กชายภานุวัตร   กุดนอก
7. เด็กชายภูวเดช   วงษ์นุช
8. เด็กชายมกรธวัชมิ์   เหลียงบำรุง
9. เด็กชายมนัสพงษ์   มีสมมนต์
10. เด็กชายรัชพล  พลเดชวิสัย
11. เด็กชายวรเชษฐ์   กองสกุล
12. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญทุม
 
1. นายกายวัฒน์  สมวงษ์
2. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรันวรินทร์  คิรินทร์จิรเดช
 
1. นางสาวดุษฎี  จันทร์ศิลา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวิชญาดา  อุทัย
 
1. นายฉัตรชัย  มนิตรัมย์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิสริยา  ปรกแก้ว
 
1. นางกิตติมาพร  เถียรกระโทก
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดล  ช่ำชอง
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมยาเย็น
 
1. นางสาววิรมณ  มีโชค
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ศรีกุลพล
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  มีกำปัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลางสาธร
 
1. MissFAN  ZIWEN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวรัฐฌา  ฤทธิ์ศรีบูรณ์
2. นางสาวอรณี  แก้วมณี
 
1. Mr.WU  WENJUN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ณิลังโส
2. เด็กชายเอเดนท์   เปรมิ้นท์ โอ
 
1. นางชวนชม  หงษ์ทอง
2. นางลัสติพร  พิชัย
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวปิยะฉัตร  นราเลิศ
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรุจ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายพริษฐ์  บัณฑิตภักดิ์
 
1. นางสาวชลารัตน์  วีระยุทธศิลป์
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุลพงษ์  วีระโห
2. เด็กชายสรธร   ยาดี
 
1. นางสาวชลารัตน์  วีระยุทธศิลป์
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐนพจน์  ศรีมงคลภากุล
2. นายศุภกฤษ  แสนเมือง
 
1. นางเพชรลดา  สายหยุด
2. นางสุวดี  ผาตะพงษ์
 
75 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันชิด  สมบัติ
2. เด็กหญิงอภิณพงศ์  หงษ์เงินแดง
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คุณวงค์
 
1. นางอารีย์  แขกสูงเนิน
2. นางรัชภร  สุขเพ็ง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา   แช่เล็ก
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ขุนภิรมย์
3. เด็กหญิงภานุมาส  บ่านแย้ม
 
1. นางอารีย์  แขกสูงเนิน
2. นางรัชภร  สุขเพ็ง