สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทิพย์เทียมรัตน์
2. นางสาวสุธีรา  ถาวรพัฒนพงศ์
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โควินทเศรษฐ
 
1. นางสาวจตุพร  ทองภูบาล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตนันท์  สมพินิจ
 
1. นางมารศรี  ภู่พลพิศาล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวรวิชญ์  พินิจ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทองมนต์
 
1. นายสาธิต  จันทร์หอมกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 5 1. นายวิชยุตม์  คุขุนทด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายภานุพงศ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณชนก  ประชากิจ
2. เด็กชายวศิน  พุดสระน้อย
3. เด็กหญิงศิริงาม  ชื่นสังข์
 
1. นางสาวนนทิยา  ภัครกุลวรรณ
2. นางธัญวรัตน์  ตะลี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณตภณ  มานิมนต์
2. นายจิรายุ  จิตรประเสริฐ
3. นางสาวชนกานต์  สว่างดาว
 
1. นางธัญวรัตน์  ตะลี
2. นางสาวนวลสกุล  วงษ์บำหราบ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรันวรินทร์  คิรินทร์จิรเดช
 
1. นางสาวดุษฎี  จันทร์ศิลา