สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกันต์กวี  แช่ล้อ
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  รชตประเสริฐ
 
1. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรงจอหอ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ขัติทะจักร์
 
1. นางเดือนฉาย  นาดี
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  มงคลแพทย์
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  จัดจันทึก
2. เด็กหญิงฐิตยา  มงคลแพทย์
3. เด็กหญิงปัญจภา  ไพราม
 
1. นางลัดดาวรรณ  จันทร์หอม
2. นางสมบูรณ์  ชามะลิ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ขอมั่งกลาง
2. เด็กหญิงศาธิตา  ตรีวัชรานนท์
 
1. นางสาวอรทัย  สุวรรณดี
2. นายศิวพัชร  กรายทอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายกฤษณะ  กุดนอก
2. นายภูรินท์  ศรีชะโร
 
1. นางสาวอรทัย  สุวรรณดี
2. นายศิวพัชร  กรายทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนโชติ  ศรีกุลพล
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวปิยะฉัตร  นราเลิศ
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย