สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวิชญาดา  อุทัย
 
1. นายฉัตรชัย  มนิตรัมย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิสริยา  ปรกแก้ว
 
1. นางกิตติมาพร  เถียรกระโทก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวรัฐฌา  ฤทธิ์ศรีบูรณ์
2. นางสาวอรณี  แก้วมณี
 
1. Mr.WU  WENJUN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ณิลังโส
2. เด็กชายเอเดนท์   เปรมิ้นท์ โอ
 
1. นางชวนชม  หงษ์ทอง
2. นางลัสติพร  พิชัย