สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุกานดา  คนคล่อง
 
1. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายภัทรพล  วาปีทำ
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวเจริญขวัญ  สันธินาค
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาณิศา  เนืิอนสกุล
 
1. นางมลิวัลย์  กลิ่นจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  สุนทรกุมาร
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ศาสตร์สิริ
 
1. นางสาวเดือนฉาย  นาดี
2. นางขวัญชนก  เกษไธสง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เผ่าเสถียรพันธ์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อติพงศ์ชัย
3. เด็กหญิงปนิตา  ปัตติธรรมกุล
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
2. นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชรดา  เชื้อใจ
 
1. นางสาวณัฐกมล  ธรรมพิทักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายภูวเนศวร์  ต้นแก้ว
2. เด็กชายสุภคม  เที่ยวจันทึก
 
1. นางสาววรินยุพา  เวียงสันเทียะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  พานคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายนิติพล  จันทร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 4 1. นายณภัทร  เส็งเกี้ยง
2. นางสาวปิยชัญญา  กอุพาณิชานนท์
3. นายปิยวัฒน์  แก้วสี
 
1. นางสาวปารณีย์  ธรรมบุตร
2. นางสาวไข่มุก  ทิพย์บำหราบ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กีรติเมธี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสุวรรณไพร
3. เด็กหญิงฟ้าใส  นวลสีดา
4. เด็กหญิงภาพิมล  สมศรีอักษรแสง
5. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยทุม
 
1. นางสาวสุวรรณา  คุ้มจอหอ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันไทย
2. เด็กชายฤทธิ์ชาลักษณ์  สุวรรณรักษา
 
1. นางน้ำทิพย์  ทวนขุนทด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  วาริชอลังการ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวศศิกาญจน์  ตาทา
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีวารี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวปิยะวรรณ   วิชัยสุทธิ์
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรฏรินทร์   ถ้ำสูงเนิน
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณฑิตา   สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวสายธารา  คล้ายละมัย
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคีตกวี  สามารถ
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวิชญาดา  อุทัย
 
1. นายฉัตรชัย  มนิตรัมย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิสริยา  ปรกแก้ว
 
1. นางกิตติมาพร  เถียรกระโทก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 1. นางสาวรัฐฌา  ฤทธิ์ศรีบูรณ์
2. นางสาวอรณี  แก้วมณี
 
1. Mr.WU  WENJUN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ณิลังโส
2. เด็กชายเอเดนท์   เปรมิ้นท์ โอ
 
1. นางชวนชม  หงษ์ทอง
2. นางลัสติพร  พิชัย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพรุจ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายพริษฐ์  บัณฑิตภักดิ์
 
1. นางสาวชลารัตน์  วีระยุทธศิลป์
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
26 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายตะวันชิด  สมบัติ
2. เด็กหญิงอภิณพงศ์  หงษ์เงินแดง
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คุณวงค์
 
1. นางอารีย์  แขกสูงเนิน
2. นางรัชภร  สุขเพ็ง