สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประสิตา  โชติจันทึก
 
1. นางสาวเดือนฉาย  นาดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาราณี  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสาวธนัชพร  เพลิดสระน้อย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปนพงศ์  ไพสุวรรณ
2. นายปิยบุตร  ปานภาษี
3. นางสาวเมธาพร  พงษ์เกตุ
 
1. นางมารศรี  ภู่พลพิศาล
2. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มูลเขียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  พานคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวพลอยปภัส  ขึนสันเทียะ
2. นางสาวมัชฌิมาร์  ดีวงษ์
3. นางสาวลภัสรดา  เพิ่มพรพิพัฒน์
 
1. นางสาวนวลสกุล  วงษ์บำหราบ
2. นางสาวไข่มุก  ทิพย์บำหราบ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร  เปรมปรุงวิทย์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ฉิมพาลี
3. เด็กชายชายแดน  บุญมา
4. เด็กหญิงนรินทิพย์  มานิตยกูล
5. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนศรี
 
1. นางสาวอภิรุม  แฝงด่านกลาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายกิตติศักดิ์  นาคพานิช
2. นายธนวินท์  มานะ
3. นายธรรพ์ณธร  พิลึกเรืองเดช
4. นางสาวศศิปรียา  พรานเนื้อ
5. นายเอกภณ  ทิพย์คูนอก
 
1. นายถวิล  เกษไธสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ศิรประภาพูน
 
1. นางจันทนีย์  กิ่งจำปา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิชัย  สภาพักตร์
 
1. นายถวิล  เกษไธสง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  ชินบุตร
2. นายศุกลภัทร  คงเจริญ
 
1. นายถวิล  เกษไธสง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววจีเพชร   สุธรรมโกศล
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  ลัดดี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุวิมล   เจริญยศ
 
1. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   พรีพรม
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยกร  เถกิงผล
2. เด็กชายปวรินทร์  ศรีวิชัย
3. เด็กชายวรมันต์  เนื่องบุญมา
4. เด็กชายศิริวัฒณ์  อุดมศักดิ์
5. เด็กชายเตชินท์  ประพันธ์วัฒนะ
 
1. นายรังสรรค์  มูลไธสง
2. นายนิทัศน์  สายสังข์
3. นายณัฐวุฒิ   ทองคำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.375 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนกชนม์  กำปั้นเพชร
2. นายชลสิทธ  จันทร
3. นายนาถวัฒน์  เฉลยวรรณ
4. นายพีรวิชญ์  เฉลยวรรณ
5. นางสาวภาวิดา  คำสิงห์
 
1. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
2. นายธนาคาร  วัฒนะสุข
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 5 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบรรยงค์  พุดสระน้อย
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกรียงไกร  ทุ่งไธสง
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริกร  คำบาง
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  รักการดี
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  คำสิงห์
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ปะวันนัง
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัลยา   สกุลทรัพย์มณี
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัศน์   คงสมพงษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ยั่งกลาง
3. นายชัยมงคล  ยาสาไชย
4. เด็กชายฐานพัฒน์  ปัญญาวัฒธนากุล
5. เด็กชายธันวา  เฉกแสงทอง
6. เด็กชายภานุวัตร   กุดนอก
7. เด็กชายภูวเดช   วงษ์นุช
8. เด็กชายมกรธวัชมิ์   เหลียงบำรุง
9. เด็กชายมนัสพงษ์   มีสมมนต์
10. เด็กชายรัชพล  พลเดชวิสัย
11. เด็กชายวรเชษฐ์   กองสกุล
12. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญทุม
 
1. นายกายวัฒน์  สมวงษ์
2. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาดล  ช่ำชอง
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมยาเย็น
 
1. นางสาววิรมณ  มีโชค
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  มีกำปัง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลางสาธร
 
1. MissFAN  ZIWEN
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุลพงษ์  วีระโห
2. เด็กชายสรธร   ยาดี
 
1. นางสาวชลารัตน์  วีระยุทธศิลป์
2. นายอิสระภูมิ  กิจการพิสุทธิ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐนพจน์  ศรีมงคลภากุล
2. นายศุภกฤษ  แสนเมือง
 
1. นางเพชรลดา  สายหยุด
2. นางสุวดี  ผาตะพงษ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา   แช่เล็ก
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ขุนภิรมย์
3. เด็กหญิงภานุมาส  บ่านแย้ม
 
1. นางอารีย์  แขกสูงเนิน
2. นางรัชภร  สุขเพ็ง