สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์เสถียร
 
1. นางธารินี  ดีดพิมาย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายภาณุวิชญ์  ตุ้ยเจริญ
 
1. นางมาลีรัตน์  นิลสาริกา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กชายพาทิศ  ศรีศิลา
 
1. นางสาวสิริพร  พิสุราช
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริรักษ์  ธีรวัฒนานนท์
 
1. MissMa.Luz  D.Unggay
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรินทร์  โอโร๊ค
 
1. MissMary-ann  Laus Bao-il
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดนิตา  โชติโสภณกิตติ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วตะพาน
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกร  สรณาคมน์
2. เด็กชายชลันธร  จีนดอน
3. เด็กชายพัชรเมษฐ์  ศิริรัตน์
4. เด็กชายพิสิษฐ์เดช  อัศม์สิริ
5. เด็กชายภาณุ  ถิระปรารมณ์
 
1. นางสาววนิดา  ฉาบกิ่ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  ธงภักดี
2. เด็กชายภูรินท์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติ  รวบกระโทก
2. นายธนวัฒน์  กุลณราวุฒิพันธุ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  จบสัญจร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤตเมช  ชุมสงค์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สมิตินทุ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
2. นางสาวอภิสรา  คงแสน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ดนัย  สุวรรณธาดา
2. นายศุภวิชญ์  สิงต๊ะนะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  อินทร์วิเชียร
2. นายพฤกษชาติ  ศรีอภัย
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตชะภัช  จ่างโพธิ์
2. นายสิทธิภาคย์  มณที
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎิ์ติน  ภูตินันท์
2. นายพุทธาภิบาล  แข็งขัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. MissAsabe  Ayumi
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลธร  พันตาเอก
2. นายปรมีย์  ปิขุนทด
3. นายพงษ์พันธ์  ฉายะพงษ์
4. นายราธา  พุฒนอก
5. นายสุวิจักขณ์  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวสุนิษา  เสรืมสิน
2. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 4 1. นายณรรฐพล  ปฏิตัง
2. นายณัฐนันท์  เจียสำราญ
3. นายดนัย  บานโพธิ์
4. นายปรัญชัย  กลาบกลาง
5. นายเจษฎา  พินิตตานนท์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. นางสาวอภิสรา  คงแสน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคามิน  งบไธสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐพร  ศิริประกอบ