สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธปราการ  ศรีเมือง
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพันธวีร์  พันธ์ยงค์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณรงค์  พวงมาลี
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายคณบดี  มีโพธินิล
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายกันต์ธีภพ  ธรรมานุยุต
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤติน  บุณณธนสกุล
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอติโรจน์  ทองเสน
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ประทุมวงษ์
2. เด็กชายภูริณัฐ  จังหวะ
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวรัตน์  ลอยจันทึก
 
1. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  ภัคพลโรจนานนท์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายทองพิทักษ์  ทองแก้วจันทร์
2. เด็กชายธรากร  พุทธซ้อน
3. เด็กชายนนทพัทธ์  นาแก้ว
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายชิติพัฒน์  คงวัฒนะ
2. นายนิภัทร์พล  ปานอริยะนันท์
3. นายสุรยุทธ  ปทุมพร
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์