สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก
 
1. นางสายสมร  พิมสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวรพล  มีเค้า
 
1. นางนันทา  กตบุญวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  พลเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณธร  สมัยกลาง
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  สีวันทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  แก้วคำ
 
1. นายไพโรจน์  สุวรรณดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
 
1. นางพัชร์ฤทัย  ลิมป์สวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นายสุกฤษฎ์  ชูโคกกรวด
 
1. นางเฉลิมศรี  สืบปรุ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุกุล  ทับทิมแพง
 
1. นางดวงรัตน์  มานะยิ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  จิตระวัง
2. เด็กชายอาคม  พันธ์พลเทพ
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
2. นางทิฐิวัฒน์  แจ่มสุวรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายมิติกาญจน์  คำศรี
2. นายสุทธิเทพ  สิริพงศ์พัฒนะ
 
1. นางขวัญฤทัย  ถนอมเมือง
2. นางสาวสุนีรัตน์  บดสันเทียะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายนรวิชญ์  แดงสูงเนิน
2. เด็กชายวีรภัทร  อุ่นอาจ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิจินดา
2. นายสุระ  อินศรีเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมโคตร
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิจักขณ์  ฐิติรัถยา
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาม  สันติลินนท์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  แหขุนทด
3. เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
2. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
2. เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์
3. เด็กชายหลักการ  ลิ้นแก้ว
 
1. นางสมลักษณ์  เหมือนวาจา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์
2. เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
2. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายธีรสิทธิ์  แก้วประเสริฐ
2. นายโภคิน  รุ่งพิมาย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
2. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชาญ  เกียรติอำนวย
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ทองชะอม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 1. นายภราดล  โคกขุนทด
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  กระต่ายทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย
2. เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
2. นายศรันย์  บรรจงปรุ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายณัฏฐ์  วีระกุล
 
1. นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กชายรัชตะ  รัตนิยะ
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายวัฒนบูลย์  เชื้อรอด
 
1. นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสืบสาน  วิเศษรินทอง
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
2. เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
3. เด็กชายอชิระ  ใจหวัง
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางอัจรา  โทแหล่ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตินณ์  นาคดี
2. นายธนรัชต์  ปฏิญญาศักดิ์กุล
3. นายธีรภัทร  คงศักดิ์ตระกูล
 
1. นางพิกุล  ยิ่งดัง
2. นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มสุเวช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
2. เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
3. เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
2. นางสาวสุธี  เดชะภิญโญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกิตติธัช  มูลนานัด
2. นายพงศธร  แก้วบุญ
3. นายสงกรานต์  ทองขาว
 
1. นางพันธ์มณี  คำพันธ์
2. นางวรินทร  ปัญญจำนงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.71 ทองแดง 6 1. เด็กชายพชร  กองแก้วจินดา
2. เด็กชายสิรภพ  โหงขุนทด
 
1. นางสาวมาลินี  ศิริจารี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  เดชโนนสังข์
2. นายสรวิศ  เต่าทอง
 
1. นางมาลินี  ศิริจารี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ประสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพล  ก้อนโทนพะเนา
 
1. นางสาวกานต์รวี  ธรรมสถิตไพศาล
2. นางทิพย์วรรณ  จิรกรวฤทธิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
2. เด็กชายปฤณพณ  ปัถยาวิชญ์
3. เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
4. เด็กชายเจตพิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
5. เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
 
1. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
2. นายกิติวัฒน์  มานะยิ่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิณ  หินคล้าย
2. นายณัฐชนน  เปลื้องกลาง
3. นายธิติสิทธิ์  บุตรศรีภูมิ
4. นายภัทรวุฒิ  คุณมาศ
5. นายรณกฤต  ไชยปัดชา
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางสาวภีรภา  สุขสำราญ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กชายเดชาธร  หูสันเทียะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เปินขุนทด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรันย์  วัดพะเนา
 
1. นายวัฒนา  ศิริสาขา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 1. เด็กชายคริษฐ์  ไกรฤกษ์
2. เด็กชายจันทรัช  พลตะขบ
 
1. นางสาวพิสมัย  โกกลางดอน
2. นางละอองดาว  จารุจุณาวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธนวัฒน์  เทียมเกรียงไกร
2. นายวงศ์วรรธน์  ปานประเสริฐ
 
1. นางฐนิษฐ์อร  กุลสุทธิชัย
2. นางสาวยุพิน  โตนน้ำขาว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นายคณิน  อยู่ดีพะเนา
2. นายชาคริต  คิดค้า
3. นายธนกฤต  ตาติย์
4. นายพสิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
5. นายมาตุภูมิ  พรหมณเรศ
6. นายมิติกาญจน์  คำศรี
7. นายวิทยา  หลงจำปา
8. นายวิวัฒน์  ตอมพุดซา
9. นายวีรพล  ปนสูงเนิน
10. นายสุรยุทธ  สุดชา
 
1. นางปานจันทร์  บัวดก
2. นางสาวกัญจน์วราห์  รัตนะวัชร์
3. นางสาวภีรภา  สุขสำราญ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ส่งเสริม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เงื่อนพิมาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิวกลาง
4. เด็กชายธนโชติ  อ่อนทองหลาง
5. เด็กชายนนทกร  มาตรโคกสูง
6. เด็กชายปณิธิ  เปลี่ยนกระโทก
7. เด็กชายพงศภัค  ฤทธิขาบ
8. เด็กชายพรรวิชญ์  มีมาก
9. เด็กชายอภิชาติ  สบขุนทด
10. เด็กชายเชิดพิพัฒน์  ฉากไธสง
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
2. นายจตุวงศ์  เจริญสุข
3. นายวิริยะ  กินขุนทด
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก่นสันเทียะ
2. เด็กชายสรวิชญ์  เลิศสงคราม
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐพงศ์  สุทธิสน
2. นายปฤษฐญา  โกะสูงเนิน
 
1. นายสามารถ  กายขุนทด
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธปราการ  ศรีเมือง
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพันธวีร์  พันธ์ยงค์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณรงค์  พวงมาลี
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายคณบดี  มีโพธินิล
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นายกันต์ธีภพ  ธรรมานุยุต
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤติน  บุณณธนสกุล
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอติโรจน์  ทองเสน
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ประทุมวงษ์
2. เด็กชายภูริณัฐ  จังหวะ
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวรัตน์  ลอยจันทึก
 
1. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  ภัคพลโรจนานนท์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายทองพิทักษ์  ทองแก้วจันทร์
2. เด็กชายธรากร  พุทธซ้อน
3. เด็กชายนนทพัทธ์  นาแก้ว
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายชิติพัฒน์  คงวัฒนะ
2. นายนิภัทร์พล  ปานอริยะนันท์
3. นายสุรยุทธ  ปทุมพร
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรณกร  ไตรสุธา
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภุชงค์  สัญจรดี
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณพัฒ  ยอดกลาง
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.57 เงิน 4 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ล้อมจังหรีด
2. นายธนัชวัฒน์  ตัถย์วิสุทธิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  ผึ้งทอง
4. เด็กชายวัชรากร  ทิพย์มาลา
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
2. นางปริศณีย์  คำสาลี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 5 1. นายณัฐพงศ์  สุทธิสน
2. นายพงศกร  ทับจะบก
3. นายภพธรรม  ศิริอุดม
4. เด็กชายภูมิธรรม  ศิริอุดม
5. นายวุฒิศักดิ์  ขุนศรี
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายนพคุณ  บุญสูงเนิน
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกสกุล  อ่อนกลาง
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวิโรจน์  ฤทธิรณยุทธ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  เจริญเดช
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจเรวัตร  ดีสูงเนิน
2. เด็กชายธนกร  สายทอง
3. เด็กชายธนภัทร  กัณหา
4. เด็กชายธัชธรรม์  ทองมา
5. เด็กชายธิติวุฒิ  พาดี
6. เด็กชายพงศพัศ  ปักสำโรง
7. เด็กชายรัชชานนท์  นอขุนทด
8. เด็กชายรัชชานนท์  ปุ๊กสันเทียะ
9. เด็กชายวรพงศ์  อู่เสือพะเนา
10. เด็กชายวัชโรนนท์  พละสุ
11. เด็กชายอัครเดช  งดสันเทัยะ
12. เด็กชายเอกดนัย  พูนสูงเนิน
 
1. นางสาวจริยวรรณ  ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย  กลินทะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรพร  ลาดนอก
2. นายดนุพร  ศรีพนามน้อย
3. นายนภาเดช  ชมภูชา
4. นายปัณณ์พัฒน์  ลบสันเทียะ
5. นายภาณุมาศ  พาณิชยนันต์
6. นายภูริภัทร  พูลทรัพย์
7. นายศรธเนศ  ศรียาภัย
8. นายเศรษฐพล  ศิริราชจันทึก
9. นายไมค์  เวิร์ดธี่
 
1. นางสาวจริยวรรณ  ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย  กลินทะ
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
2. เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
3. เด็กชายจิราวุฒิ  บำรุงกิจ
4. เด็กชายชาคริต  จิตรโคกกรวด
5. เด็กชายณภัทร  เธียรธาดากุล
6. เด็กชายณัฐพล  สีภพ
7. เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
8. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
9. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอักษร
10. เด็กชายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
11. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
12. เด็กชายภูวนัตถ์  หมั่นเสมอ
13. เด็กชายวัฒนโชติ  ริกระโทก
14. เด็กชายวิษณุกร  กูบกลาง
15. เด็กชายอรรถพล  แซ่ลี้
16. เด็กชายเตชิต  แพลอย
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
3. นายพัฒนทรัพย์   หวานน้ำ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์เสถียร
 
1. นางธารินี  ดีดพิมาย
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายภาณุวิชญ์  ตุ้ยเจริญ
 
1. นางมาลีรัตน์  นิลสาริกา
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กชายพาทิศ  ศรีศิลา
 
1. นางสาวสิริพร  พิสุราช
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริรักษ์  ธีรวัฒนานนท์
 
1. MissMa.Luz  D.Unggay
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรินทร์  โอโร๊ค
 
1. MissMary-ann  Laus Bao-il
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดนิตา  โชติโสภณกิตติ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วตะพาน
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกร  สรณาคมน์
2. เด็กชายชลันธร  จีนดอน
3. เด็กชายพัชรเมษฐ์  ศิริรัตน์
4. เด็กชายพิสิษฐ์เดช  อัศม์สิริ
5. เด็กชายภาณุ  ถิระปรารมณ์
 
1. นางสาววนิดา  ฉาบกิ่ง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  ธงภักดี
2. เด็กชายภูรินท์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติ  รวบกระโทก
2. นายธนวัฒน์  กุลณราวุฒิพันธุ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  จบสัญจร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 5 1. เด็กชายกฤตเมช  ชุมสงค์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สมิตินทุ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
2. นางสาวอภิสรา  คงแสน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ดนัย  สุวรรณธาดา
2. นายศุภวิชญ์  สิงต๊ะนะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  อินทร์วิเชียร
2. นายพฤกษชาติ  ศรีอภัย
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตชะภัช  จ่างโพธิ์
2. นายสิทธิภาคย์  มณที
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎิ์ติน  ภูตินันท์
2. นายพุทธาภิบาล  แข็งขัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. MissAsabe  Ayumi
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลธร  พันตาเอก
2. นายปรมีย์  ปิขุนทด
3. นายพงษ์พันธ์  ฉายะพงษ์
4. นายราธา  พุฒนอก
5. นายสุวิจักขณ์  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวสุนิษา  เสรืมสิน
2. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 4 1. นายณรรฐพล  ปฏิตัง
2. นายณัฐนันท์  เจียสำราญ
3. นายดนัย  บานโพธิ์
4. นายปรัญชัย  กลาบกลาง
5. นายเจษฎา  พินิตตานนท์
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. นางสาวอภิสรา  คงแสน
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคามิน  งบไธสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐพร  ศิริประกอบ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ริมใหม่
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง
 
1. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
2. เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล
2. เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี
 
1. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรเมธ  วงเตชิต
2. เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณภัทร  งานสูงเนิน
2. เด็กชายวีรภัทร  เพชรนอก
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนพล  เชวงมงคล
2. เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์
 
1. นายนฤพล  จันคำ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา
2. เด็กชายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์
 
1. นายนฤพล  จันคำ
2. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
2. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอลงกต  หาญชนะ
 
98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัชรพล  จิตรโคกกรวด
2. เด็กชายศักดินาถ  อายุวงษ์
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจงจิตร์  คุณสา
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายนันทกร  สีวัง
2. นายพัชรพล  ศุภรัตนพงศ์
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
3. เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงศ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี
3. เด็กชายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนภสินธุ์  สุบงกช
2. เด็กชายนันธิพัฒน์  นวลประเสริฐ
3. เด็กชายปภังกร  แก้วใสธัญกุล
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรภัทร  อุขุมทอง
2. เด็กชายตรัย  เทพสีหนุ
3. เด็กชายนภมณฑล  ธนานุรักษ์
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชัย  บึงราษฏร
2. เด็กชายนิติพงษ์  เข็มสุวรรณ์
3. เด็กชายวรากร  ท่วมกระโทก
 
1. นายสมภพ  สมดี
2. นายอาคม  ราชภักดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
2. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์