สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ริมใหม่
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่อึ้ง
 
1. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายมนพชร  เกิดโพธิ์คา
2. เด็กชายอชิตะ  ทำเลนา
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรเมธ  วงเตชิต
2. เด็กชายศาส์นิทัศน์  สรสิทธิ์
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายศุภณัฐ  สิงหา
2. เด็กชายสุภวิชญ์  กิตติชัยสาโรจน์
 
1. นายนฤพล  จันคำ
2. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายนันทกร  สีวัง
2. นายพัชรพล  ศุภรัตนพงศ์
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางอัจฉรา  อมะรักษ์