สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.57 เงิน 4 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ล้อมจังหรีด
2. นายธนัชวัฒน์  ตัถย์วิสุทธิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  ผึ้งทอง
4. เด็กชายวัชรากร  ทิพย์มาลา
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
2. นางปริศณีย์  คำสาลี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 5 1. นายณัฐพงศ์  สุทธิสน
2. นายพงศกร  ทับจะบก
3. นายภพธรรม  ศิริอุดม
4. เด็กชายภูมิธรรม  ศิริอุดม
5. นายวุฒิศักดิ์  ขุนศรี
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายนพคุณ  บุญสูงเนิน
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร