สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวรพล  มีเค้า
 
1. นางนันทา  กตบุญวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายสุรขวัญชัย  จุลเกาะ
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  พลเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายชนม์ชนันทร์  จิตระวัง
2. เด็กชายอาคม  พันธ์พลเทพ
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
2. นางทิฐิวัฒน์  แจ่มสุวรรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายมิติกาญจน์  คำศรี
2. นายสุทธิเทพ  สิริพงศ์พัฒนะ
 
1. นางขวัญฤทัย  ถนอมเมือง
2. นางสาวสุนีรัตน์  บดสันเทียะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมโคตร
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
2. เด็กชายธนภูมิ  สมศักดิ์
3. เด็กชายหลักการ  ลิ้นแก้ว
 
1. นางสมลักษณ์  เหมือนวาจา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธาดา  ตระกูลดนัย
2. เด็กชายพชพล  ภิริยารมย์
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
2. นายศรันย์  บรรจงปรุ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตินณ์  นาคดี
2. นายธนรัชต์  ปฏิญญาศักดิ์กุล
3. นายธีรภัทร  คงศักดิ์ตระกูล
 
1. นางพิกุล  ยิ่งดัง
2. นายเกียรติศักดิ์  ลิ้มสุเวช
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  ประสิทธิ์
2. เด็กชายวัชรพล  ก้อนโทนพะเนา
 
1. นางสาวกานต์รวี  ธรรมสถิตไพศาล
2. นางทิพย์วรรณ  จิรกรวฤทธิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 1. เด็กชายคริษฐ์  ไกรฤกษ์
2. เด็กชายจันทรัช  พลตะขบ
 
1. นางสาวพิสมัย  โกกลางดอน
2. นางละอองดาว  จารุจุณาวงศ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรณัฐ  แก่นสันเทียะ
2. เด็กชายสรวิชญ์  เลิศสงคราม
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายณัฐพงศ์  สุทธิสน
2. นายปฤษฐญา  โกะสูงเนิน
 
1. นายสามารถ  กายขุนทด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายคณบดี  มีโพธินิล
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 5 1. เด็กชายกฤติน  บุณณธนสกุล
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.57 เงิน 4 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ล้อมจังหรีด
2. นายธนัชวัฒน์  ตัถย์วิสุทธิ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  ผึ้งทอง
4. เด็กชายวัชรากร  ทิพย์มาลา
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
2. นางปริศณีย์  คำสาลี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.3 เงิน 5 1. นายณัฐพงศ์  สุทธิสน
2. นายพงศกร  ทับจะบก
3. นายภพธรรม  ศิริอุดม
4. เด็กชายภูมิธรรม  ศิริอุดม
5. นายวุฒิศักดิ์  ขุนศรี
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายนพคุณ  บุญสูงเนิน
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชร  ธงภักดี
2. เด็กชายภูรินท์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  อินทร์วิเชียร
2. นายพฤกษชาติ  ศรีอภัย
 
1. นางสาวนงนุช  วงศ์สัตสถาพร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตชะภัช  จ่างโพธิ์
2. นายสิทธิภาคย์  มณที
 
1. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลธร  พันตาเอก
2. นายปรมีย์  ปิขุนทด
3. นายพงษ์พันธ์  ฉายะพงษ์
4. นายราธา  พุฒนอก
5. นายสุวิจักขณ์  ช่างเกวียน
 
1. นางสาวสุนิษา  เสรืมสิน
2. นางสาวปทุมพร  ทิมแก้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐชนน  เอี่ยมสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภัทร  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐพร  ศิริประกอบ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายภูผา  แสงบุญเรืองกุล
2. เด็กชายสุภรรณธิพงษ์  แจ่มศรี
 
1. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน