สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
2. เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
3. เด็กชายจิราวุฒิ  บำรุงกิจ
4. เด็กชายชาคริต  จิตรโคกกรวด
5. เด็กชายณภัทร  เธียรธาดากุล
6. เด็กชายณัฐพล  สีภพ
7. เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
8. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
9. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอักษร
10. เด็กชายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
11. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
12. เด็กชายภูวนัตถ์  หมั่นเสมอ
13. เด็กชายวัฒนโชติ  ริกระโทก
14. เด็กชายวิษณุกร  กูบกลาง
15. เด็กชายอรรถพล  แซ่ลี้
16. เด็กชายเตชิต  แพลอย
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
3. นายพัฒนทรัพย์   หวานน้ำ