สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรณกร  ไตรสุธา
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภุชงค์  สัญจรดี
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวิโรจน์  ฤทธิรณยุทธ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  เจริญเดช
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจเรวัตร  ดีสูงเนิน
2. เด็กชายธนกร  สายทอง
3. เด็กชายธนภัทร  กัณหา
4. เด็กชายธัชธรรม์  ทองมา
5. เด็กชายธิติวุฒิ  พาดี
6. เด็กชายพงศพัศ  ปักสำโรง
7. เด็กชายรัชชานนท์  นอขุนทด
8. เด็กชายรัชชานนท์  ปุ๊กสันเทียะ
9. เด็กชายวรพงศ์  อู่เสือพะเนา
10. เด็กชายวัชโรนนท์  พละสุ
11. เด็กชายอัครเดช  งดสันเทัยะ
12. เด็กชายเอกดนัย  พูนสูงเนิน
 
1. นางสาวจริยวรรณ  ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย  กลินทะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรพร  ลาดนอก
2. นายดนุพร  ศรีพนามน้อย
3. นายนภาเดช  ชมภูชา
4. นายปัณณ์พัฒน์  ลบสันเทียะ
5. นายภาณุมาศ  พาณิชยนันต์
6. นายภูริภัทร  พูลทรัพย์
7. นายศรธเนศ  ศรียาภัย
8. นายเศรษฐพล  ศิริราชจันทึก
9. นายไมค์  เวิร์ดธี่
 
1. นางสาวจริยวรรณ  ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย  กลินทะ