สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภณ  โชตินอก
 
1. นางสายสมร  พิมสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณธร  สมัยกลาง
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  ตันวรรณรักษ์
 
1. นางนงลักษณ์  สีวันทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนนท์  แก้วคำ
 
1. นายไพโรจน์  สุวรรณดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรปัณณ์  ไตรภพกลาง
 
1. นางพัชร์ฤทัย  ลิมป์สวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุวิจักขณ์  ฐิติรัถยา
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาม  สันติลินนท์
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  แหขุนทด
3. เด็กชายสถาปนา  อาจหาญ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
2. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิลปอนันต์
2. เด็กชายภัคพล  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
2. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายธีรสิทธิ์  แก้วประเสริฐ
2. นายโภคิน  รุ่งพิมาย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อภิชาตธนากร
2. นางสาวพวงทิพย์  แซ่พัว
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กชายรัชตะ  รัตนิยะ
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายวัฒนบูลย์  เชื้อรอด
 
1. นางสาวิตรี  เกษมศรีวิวัฒน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
2. เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
3. เด็กชายอชิระ  ใจหวัง
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางอัจรา  โทแหล่ง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
2. เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
3. เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
2. นางสาวสุธี  เดชะภิญโญ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายกิตติธัช  มูลนานัด
2. นายพงศธร  แก้วบุญ
3. นายสงกรานต์  ทองขาว
 
1. นางพันธ์มณี  คำพันธ์
2. นางวรินทร  ปัญญจำนงค์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  เดชโนนสังข์
2. นายสรวิศ  เต่าทอง
 
1. นางมาลินี  ศิริจารี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
2. เด็กชายปฤณพณ  ปัถยาวิชญ์
3. เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
4. เด็กชายเจตพิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
5. เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
 
1. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
2. นายกิติวัฒน์  มานะยิ่ง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิณ  หินคล้าย
2. นายณัฐชนน  เปลื้องกลาง
3. นายธิติสิทธิ์  บุตรศรีภูมิ
4. นายภัทรวุฒิ  คุณมาศ
5. นายรณกฤต  ไชยปัดชา
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางสาวภีรภา  สุขสำราญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 7 1. เด็กชายเดชาธร  หูสันเทียะ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เปินขุนทด
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรันย์  วัดพะเนา
 
1. นายวัฒนา  ศิริสาขา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธนวัฒน์  เทียมเกรียงไกร
2. นายวงศ์วรรธน์  ปานประเสริฐ
 
1. นางฐนิษฐ์อร  กุลสุทธิชัย
2. นางสาวยุพิน  โตนน้ำขาว
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ส่งเสริม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เงื่อนพิมาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิวกลาง
4. เด็กชายธนโชติ  อ่อนทองหลาง
5. เด็กชายนนทกร  มาตรโคกสูง
6. เด็กชายปณิธิ  เปลี่ยนกระโทก
7. เด็กชายพงศภัค  ฤทธิขาบ
8. เด็กชายพรรวิชญ์  มีมาก
9. เด็กชายอภิชาติ  สบขุนทด
10. เด็กชายเชิดพิพัฒน์  ฉากไธสง
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
2. นายจตุวงศ์  เจริญสุข
3. นายวิริยะ  กินขุนทด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธปราการ  ศรีเมือง
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณรงค์  พวงมาลี
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายกิติพัฒน์  ประทุมวงษ์
2. เด็กชายภูริณัฐ  จังหวะ
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวรัตน์  ลอยจันทึก
 
1. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายจิรวัฒน์  ภัคพลโรจนานนท์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายทองพิทักษ์  ทองแก้วจันทร์
2. เด็กชายธรากร  พุทธซ้อน
3. เด็กชายนนทพัทธ์  นาแก้ว
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายชิติพัฒน์  คงวัฒนะ
2. นายนิภัทร์พล  ปานอริยะนันท์
3. นายสุรยุทธ  ปทุมพร
 
1. นางสาวสุนีย์  นิ่มกลาง
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรรณกร  ไตรสุธา
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภุชงค์  สัญจรดี
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์คูณ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวิโรจน์  ฤทธิรณยุทธ
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  เจริญเดช
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจเรวัตร  ดีสูงเนิน
2. เด็กชายธนกร  สายทอง
3. เด็กชายธนภัทร  กัณหา
4. เด็กชายธัชธรรม์  ทองมา
5. เด็กชายธิติวุฒิ  พาดี
6. เด็กชายพงศพัศ  ปักสำโรง
7. เด็กชายรัชชานนท์  นอขุนทด
8. เด็กชายรัชชานนท์  ปุ๊กสันเทียะ
9. เด็กชายวรพงศ์  อู่เสือพะเนา
10. เด็กชายวัชโรนนท์  พละสุ
11. เด็กชายอัครเดช  งดสันเทัยะ
12. เด็กชายเอกดนัย  พูนสูงเนิน
 
1. นางสาวจริยวรรณ  ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย  กลินทะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรพร  ลาดนอก
2. นายดนุพร  ศรีพนามน้อย
3. นายนภาเดช  ชมภูชา
4. นายปัณณ์พัฒน์  ลบสันเทียะ
5. นายภาณุมาศ  พาณิชยนันต์
6. นายภูริภัทร  พูลทรัพย์
7. นายศรธเนศ  ศรียาภัย
8. นายเศรษฐพล  ศิริราชจันทึก
9. นายไมค์  เวิร์ดธี่
 
1. นางสาวจริยวรรณ  ยินดีรัมย์
2. นายชาติชาย  กลินทะ
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
2. เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
3. เด็กชายจิราวุฒิ  บำรุงกิจ
4. เด็กชายชาคริต  จิตรโคกกรวด
5. เด็กชายณภัทร  เธียรธาดากุล
6. เด็กชายณัฐพล  สีภพ
7. เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
8. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
9. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอักษร
10. เด็กชายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
11. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
12. เด็กชายภูวนัตถ์  หมั่นเสมอ
13. เด็กชายวัฒนโชติ  ริกระโทก
14. เด็กชายวิษณุกร  กูบกลาง
15. เด็กชายอรรถพล  แซ่ลี้
16. เด็กชายเตชิต  แพลอย
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
3. นายพัฒนทรัพย์   หวานน้ำ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง 4 1. นายภาณุวิชญ์  ตุ้ยเจริญ
 
1. นางมาลีรัตน์  นิลสาริกา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 1. เด็กชายพาทิศ  ศรีศิลา
 
1. นางสาวสิริพร  พิสุราช
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริรักษ์  ธีรวัฒนานนท์
 
1. MissMa.Luz  D.Unggay
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรินทร์  โอโร๊ค
 
1. MissMary-ann  Laus Bao-il
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดนิตา  โชติโสภณกิตติ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วตะพาน
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกร  สรณาคมน์
2. เด็กชายชลันธร  จีนดอน
3. เด็กชายพัชรเมษฐ์  ศิริรัตน์
4. เด็กชายพิสิษฐ์เดช  อัศม์สิริ
5. เด็กชายภาณุ  ถิระปรารมณ์
 
1. นางสาววนิดา  ฉาบกิ่ง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติ  รวบกระโทก
2. นายธนวัฒน์  กุลณราวุฒิพันธุ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  จบสัญจร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ดนัย  สุวรรณธาดา
2. นายศุภวิชญ์  สิงต๊ะนะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. นางสาวเกษศิรินทร์  พิลาบุตร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎิ์ติน  ภูตินันท์
2. นายพุทธาภิบาล  แข็งขัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. MissAsabe  Ayumi
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคามิน  งบไธสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
2. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอลงกต  หาญชนะ
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
3. เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
52 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนิษฐ์  ยอดสีระวงศ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พัชรมนตรี
3. เด็กชายสุรเกียรติ  สิงขรอาสน์
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชัย  บึงราษฏร
2. เด็กชายนิติพงษ์  เข็มสุวรรณ์
3. เด็กชายวรากร  ท่วมกระโทก
 
1. นายสมภพ  สมดี
2. นายอาคม  ราชภักดี
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
2. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์