สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรวัฒน์  นามวงษ์
2. นายธนากร  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เอกวงศ์ษา
2. นายกิตติศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพล  แสนเลิศ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เตาะไธสง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เอกวงศ์ษา
2. นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัฐธรรมนูญ  ทองศรี
2. นายไชยวัฒน์  ศิศาธิกรณ์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เอกวงศ์ษา
2. นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัชรพร  นามมา
2. นางสาวอมรรัตน์  แว่นไธสง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน
2. นางสาวชุติกาญจน์  เอกวงศ์ษา
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 -    
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  เอี้ยงจันทึก
2. นายศิกษก  เดินรีบรัมย์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เอกวงศ์ษา
2. นางสาวกัลยาณี  ไชยเสน