สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะณัฐ  พานสูงเนิน
2. เด็กชายศรายุ  ปิณะถา
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายพีรชัย  ชินพร
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกรทิพย์  สินสันเทียะ
2. นางสาวปรางทิพย์  ผดุงเวียง
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายพีรชัย  ชินพร
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรภณ  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูพร
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ปุภาตาโน
2. นางสาวปนัดดา  เปี้ยจุ้ย
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรากรณ์  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุกัญญา  ขาวพิมาย
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสนแก้ววิจิต
2. นายสุรภักดิ์  เรียนหมี
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เปลกไธสง
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  บุญกระโทก
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันไร่
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.08 ทอง 4 1. นางสาวพัชริดา  เลยกลาง
2. นางสาวสุปราณี  ทีภูมิ
3. นางสาวอัญชลี  โคชะดา
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  ยาทองทิพย์
2. นายเทพรัต  เพิ่มคำ
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ