สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาววณิชชา  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวณัฐยา  อิทธิจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 7 1. นางสาววิชชุดา  หินเหล็ก
2. นางสาวเจนจิรา  ลือเดช
 
1. นายพีรณัฐ  ลัญจกรกีรติกุล
2. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.75 เข้าร่วม 11 1. นายพสธร  พินไธสง
 
1. นายศรีสุวรรณ  ศรีหาตา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิริโชค  สีหาชาลี
 
1. นายศรีสุวรรณ  ศรีหาตา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายพรรษธร  มุ่งหมาย
 
1. นางน้ำอ้อย  จงเพ็งกลาง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางน้ำอ้อย  จงเพ็งกลาง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. นายจตุภัทร  ศรีสุภาพ
2. เด็กหญิงทองอยู่  ภูกองแก้ว
3. เด็กหญิงศุภนุช  ทัดโกสุม
 
1. นางอัยย์ชัญญา  ศึกประเสริฐ
2. นางปนารีย์  เทนอิสสระ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกาญจนา  สีบุญเรือง
2. นางสาวธัณทษา  ศรีคุณ
3. นางสาวสุมนตรา  พัฒนะ
 
1. นายเอนกพงศ์ชัฐ  ศึกประเสริฐ
2. นางสาวอรสา  ปัจชัยสังข์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แลไธสง
2. เด็กหญิงอารียา  ปุเลทะตัง
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
2. นายวีรภัทร  ปานาสา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพิมณพัช  ราชัย
2. นางสาววราภรณ์  เสนารี
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
2. นายวีรภัทร  ปานาสา