สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปักกาโร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายวัตรชานนท์  พันถินา
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญทศ
 
1. นางสาวณัฐยา  อิทธิจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐชา  รอดแก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  ลัญจกรกีรติกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปวิตรา  สงนอก
2. เด็กหญิงสิรินธร  โสนิลาด
 
1. นายพีรณัฐ  ลัญจกรกีรติกุล
2. นางสาวณัฐยา  อิทธิจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ขาวพิมาย
2. เด็กหญิงวัชรียา  โทไธสง
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  สิงห์เทา
2. นางน้ำอ้อย  จงเพ็งกลาง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายนภัส  ทับพิมาย
2. นางสาวศศินันท์  แลไธสง
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  สิงห์เทา
2. นางน้ำอ้อย  จงเพ็งกลาง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวสุตาภัทร  รื่นรัมย์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  สิงห์เทา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญจพร  แต้มสีทอง
 
1. นางน้ำอ้อย  จงเพ็งกลาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอาริตา  แลไธสง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงศ์เวียน
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวชุณหปักษ์  เทียมทะนงค์
2. นางสาวภัททิยา  ทุมมี
3. นายยุทธพิชัย  แก้วพรม
 
1. นางสาวธัญพร  แสงคำ
2. นางรุ่งนภา  รมยาคม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวกรทิพย์  สินสันเทียะ
2. นางสาวปรางทิพย์  ผดุงเวียง
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายพีรชัย  ชินพร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิตรภณ  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูพร
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ