สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคัมภีร์  พิมพ์เงิน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  เวียนนอก
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่อึง
4. เด็กชายสหภานุ  โอนไธสง
5. เด็กชายเจษฎา  สาตรี
 
1. นายสุวพันธ์  เสาวโชติ
2. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  เหือดไธสง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 7 1. นางสาวทิวาพร  ทิพย์พิมาย
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยศรีฮาด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  โง่นสูงเนิน
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี