สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงริต้า  ภูมี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายพงศกร  พันไร่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายสุริยะ  เคนดอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาววิจิตรา  คอนสันต์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายประวิทย์  คูณหัวโทน
2. เด็กชายปาณรวัฐ  ชัยศาล
3. เด็กชายรพีภัทร  มนตรีชัย
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา