สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  เซนนอก
2. นายธนกฤต  พรศักดิ์หาร
3. นายนวพล  ไทยศรี
4. นายพิทักษ์  ท้วมเลี้ยง
5. นายวันเฉลิม  มีศรี
6. นายอธิษฐ  สีหอมกลิ่น
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
2. นายสุวพันธ์  เสาวโชติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลางสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสีทา
3. เด็กหญิงพรพิมล  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  แสงคำ
2. นางรุ่งนภา  รมยาคม