สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายรติพงษ์  สุพานิช
 
1. นางสาวณัฐยา  อิทธิจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงโชษิตา  ผาน้อยวงศ์
 
1. นายพีรณัฐ  ลัญจกรกีรติกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หุ้มไธสง
2. เด็กชายสิรธีร์  ปัตตานัง
 
1. นางน้ำอ้อย  จงเพ็งกลาง
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  สิงห์เทา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงดารุณี  ทิ้งแสน
2. เด็กหญิงธนัสถา  งิ้วไธสง
3. เด็กหญิงเมริษา  ผลพิมาย
 
1. นางปนารีย์  เทนอิสสระ
2. นายเอนกพงศ์ชัฐ  ศึกประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายมงคล  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุดตา
 
1. นายธีรวัฒน์  ชาวชอบ
2. นางธีระนุช  ชาวชอบ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวธนัชชา  องอาจ
2. นายนันทพงศ์  เพ็งวิสัย
 
1. นายธีรวัฒน์  ชาวชอบ
2. นางธีระนุช  ชาวชอบ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงริต้า  ภูมี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายพงศกร  พันไร่
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายสุริยะ  เคนดอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาววิจิตรา  คอนสันต์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายประวิทย์  คูณหัวโทน
2. เด็กชายปาณรวัฐ  ชัยศาล
3. เด็กชายรพีภัทร  มนตรีชัย
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคัมภีร์  พิมพ์เงิน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  เวียนนอก
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่อึง
4. เด็กชายสหภานุ  โอนไธสง
5. เด็กชายเจษฎา  สาตรี
 
1. นายสุวพันธ์  เสาวโชติ
2. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  เหือดไธสง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 7 1. นางสาวทิวาพร  ทิพย์พิมาย
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยศรีฮาด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 6 1. นางสาวพัชรินทร์  โง่นสูงเนิน
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์  เซนนอก
2. นายธนกฤต  พรศักดิ์หาร
3. นายนวพล  ไทยศรี
4. นายพิทักษ์  ท้วมเลี้ยง
5. นายวันเฉลิม  มีศรี
6. นายอธิษฐ  สีหอมกลิ่น
 
1. นายสุรสิทธิ์  ยอดชลูด
2. นายสุวพันธ์  เสาวโชติ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  กลางสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสีทา
3. เด็กหญิงพรพิมล  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  แสงคำ
2. นางรุ่งนภา  รมยาคม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะณัฐ  พานสูงเนิน
2. เด็กชายศรายุ  ปิณะถา
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายพีรชัย  ชินพร
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรากรณ์  กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุกัญญา  ขาวพิมาย
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวจิราวรรณ  ยาทองทิพย์
2. นายเทพรัต  เพิ่มคำ
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ