สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พันสาย
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุไร  เงาไพร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววลักษณา  วังศรีคุณ
2. นางสาวอนุสรา  ป้อมยายับ
3. นางสาวอารยา  เกตุอินทร์
 
1. นางสาวอรสา  ปัจชัยสังข์
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีทารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สาริมา
2. เด็กหญิงภานุชนารถ  ไพราม
3. เด็กหญิงศศิประภา  กรรณิกา
4. เด็กชายศุภณัฐ  ทองอาจ
5. เด็กหญิงเพชรรัตร์  ศรีพรหม
 
1. นางสาวบุปผา  ราชโสภา
2. นางจุรีพร  นิกรรัมย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  ดาวดา
2. นายพรชัย  สาชิน
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เจนไร่
4. นางสาวสำเภาทอง  พันไร่
5. นางสาวอริสา  พลดงนอก
 
1. นางสาวบุปผา  ราชโสภา
2. นางจุรีพร  นิกรรัมย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑิตา  บูรพิน
2. นางสาวสุธาสินี  บัวศรีแก้ว
3. นางสาวอันยารักษ์  หินเหล็ก
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เวียนนอก
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ปุภาตาโน
2. นางสาวปนัดดา  เปี้ยจุ้ย
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญารัตน์  แสนแก้ววิจิต
2. นายสุรภักดิ์  เรียนหมี
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เปลกไธสง
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  บุญกระโทก
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันไร่
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.08 ทอง 4 1. นางสาวพัชริดา  เลยกลาง
2. นางสาวสุปราณี  ทีภูมิ
3. นางสาวอัญชลี  โคชะดา
 
1. นายพีรชัย  ชินพร
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิชาเกวียน
2. เด็กชายธีรพงษ์  รักภักดี
3. เด็กชายรพีภัทร  สุกัน
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ทนุศิริกุล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ศรีชาติ
2. นายพีรพัฒน์  พุทธศรี
3. นายอำนวย  โฮนทุมมา
 
1. นายบุญสม  เย็นเพชร
2. นายอนุวัฒน์  ทวีฤทธิ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  มนตรีชัย
2. นายชินดนัย  ยิ่งรัมย์
3. นายสุชาติ  ขาวพิมาย
 
1. นางกรณิศา  สำเร็จ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันชนก  พุงไธสง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชิตนอก
3. เด็กหญิงศศินิภา  ลมไธสง
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  เปลกไธสง
2. นายอดิศักดิ์  กาไธสง
3. นางสาวเรวดี  สุวรรณมาลัย
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ปัตตาเทสัง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภรัณยู  เนื้อนา
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุภัทร  แลไธสง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี