สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมินทร์  คำทะนี
 
1. นางสาวศิริญญา  ภิญโญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
 
1. นางกัญจน์ญาพิม  ดุษฎีนืศากร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิษา  วิชิต
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรธนะสุพร
 
1. นายเจนวิทย์  ศิริเกตุ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  ฉิมกลาง
 
1. นางอรัญญา  บำรุงกลาง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แหสกุล
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เมืองศักดา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  แลบัว
4. เด็กชายหัสวรรษ  มุ่งกลาง
5. เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม
 
1. นางสาวศิวพร  เพ็ชรนอก
2. นางวรรณวรา  กางถาง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรพรรณ  เวียงนนท์
2. นายธนภัทร  บัวสำราญ
3. นางสาวพัทธนันท์  พันธวิศิษฏ์
4. นายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
5. นายสาริษฐ์  ชมวงษ์
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ขออยู่กลาง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริหมั่น
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. MissLi    Xuejiao
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.17 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศีลา
2. นางสาวอนงค์นาถ  เนตรกระจ่าง
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. นายพีรวุฒิ  ขอบแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  จ่าคำ
2. นางสาวสุชาดา  ศิริมั่น
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวจินตหรา   สร้อยกลาง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนุสรา  เพ็ญสุข
2. นางสาวอังศุมารินทร์  ส่อนราช
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.1 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศยามนต์  บุตรชานนท์
2. นางสาวเบญญาภา  เกาะสังข์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวจินตหรา   สร้อยกลาง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวัฒน์   พ่วงสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสา  พิมพา
3. นางสาวปิยวรรณ  มาตบัณดิษฐ
4. นางสาวสุธาศิณี  รัตนวิจิตร
5. นางสาวอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. นางสาวรักสุดา  สุคำวัน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรภาส  มุ่งปั่นกลาง
2. นายธีรภัทร์  ถ้ำกลาง
3. นางสาวปัณฑิตา  เพียรราษฎร์
4. นางสาวสิริยากร  ถาวร
5. นางสาวสุพัตตรา  ขอเชื้อกลาง
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา   ร้อยลา
2. นางสาวพัชรินธร  เหลืองสุภาพันธ์
3. นางสาวมีนา  มูลจันทร์
4. นางสาวรัตน์ชนก  ชินนอก
5. นางสาวอรทัย  เพ็งกลาง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มาร์แชล
2. เด็กหญิงนิตยา  นานอก
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นายมนูญ  มูลบุญ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรสุดา  ภาแกดำ
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ