สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎากร  ฝากกาย
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศินา  ชาวสวน
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวดี  โคตรศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชีวาพร  เพ็ชร์มา
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธร  ภูธร
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
3. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
6. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  ไชยมาตร
2. เด็กชายนนท์ปวิช  ปานนอก
3. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
4. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
5. เด็กชายวรุฒิ  แพนไธสงค์
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
2. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมกลาง
2. นางสาวกฤติยานี  ศรีนอก
3. นางสาวครีมา  นาราษฎร์
4. นายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
5. นายฉัตรดนัย  บัวสำราญ
6. นายชนะพงศ์   อินทร์เอี่ยม
7. นางสาวชมพูนุช  ศรีผา
8. นายชยพล  ไชยมาตร์
9. นายชัยวัฒน์  บรรดาศักดิ์
10. เด็กหญิงทัตราพร  ชินวงค์
11. นางสาวธิญาดา  ไชยจันลา
12. นายธีรศักดิ์  ชัชวาลย์วงศ์
13. นายนนท์ปวิช  ปานนอก
14. นางสาวนภาพร  สมศรี
15. เด็กหญิงนริศศา  เขียวอ่อน
16. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
17. นายนัฐวุฒิ  บุญทา
18. นายบรรลุ  จันทร์สา
19. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
20. เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรื่อ
21. นางสาวพิมพ์รภัทร  พงศ์สุวรรณ
22. นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องสนาม
23. นายพีรภัทร์  ลาภสมบูรณ์
24. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
25. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
26. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
27. เด็กชายวงศกร  ชาญนอก
28. นายวชิรวิทย์  ทองสิทธิ์
29. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
30. นางสาววารีรัตน์  ผินกลาง
31. นางสาววิลาวัณย์  ชาญนอก
32. นางสาววิไลลักษณ์  ผินกลาง
33. นางสาวสุนิศา   รอดวินิจ
34. นายอนุชา  ทองดีนอก
35. เด็กหญิงอรอนงค์  ประจง
36. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
37. นางสาวเกวรินทร์  เบ้ามะโน
38. เด็กหญิงเขมิกา  จอมศรี
39. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
40. นางสาวไพลิน  นาดี
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
4. นางภัทรกุล  จิตติพัทธ์
5. นายวันชัย  คชเรนทร์
6. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
7. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
8. นายปิยาภรณ์  ทักษิณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาพัชร  เก่งนอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม