สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  จูงกลาง
2. นายพัชรวิทย์  ปาปะเก
3. นายพันวรรษา  แสงศาลา
4. นายภาคภูมิ  กุนอก
5. นายศุภกร  พัชรมุสิก
6. นายอมรเทพ  อูปแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์  ชมภู่
2. นายศราวุธ  คนสนิท
3. นายบุญยวัตร  คำศิริ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  โลหากาศ
2. นางสาวธนภรณ์  ชีวะไชยวรรณ
3. นายศักรินทร์  ผลกลาง
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวขวัญนภา  กอกลาง
2. นางสาวพัชรพร  หร่ายณรงค์
3. นางสาวสุพรรณษา  นิ่มละมูล
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริษฐา  คตดี
2. เด็กหญิงศริญญา  เพียนอก
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แกดำ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ขอขันกลาง
2. นางสาวชลฐิพร  ครบกลาง
3. นางสาวอารียา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางสาวภัสสร  แสงวน