สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลวสา  ภักดีนอก
 
1. นายลิขิต  หวังจองกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  ศรีนอก
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนากร  หนองสิมมา
 
1. นางสาวนันทวรรณ  โอดสู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปณิตา  ราชเจริญ
 
1. นายดิเรก  ศิริเวชกุลศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิสรา  พรายบัว
 
1. นางสาวนริศรา  โกสุมศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวพัชร  คำมะปะนา
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรนิชา  มีศิลป์
 
1. นางศิริมา  กิ่งโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายธนากร  ใจเที่ยง
 
1. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิไลฉัตร  ปะกลาง
 
1. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปารเมศร์  โมทองศรี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  โชติระโส
2. เด็กหญิงศิวพร  วรัญชัยกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เชื่อมพงษ์
2. นางสาวนันทวรรณ  โอดสู
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  ไชยนอก
2. นายอธิราช  พรมนอก
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
2. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรสวรรค์  ทิพมล
2. นายรัฐพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
2. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสือแก้ว
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19.75 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกุลรักษ์   กุลน้อย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เกิดศรีทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเขมชัย  โปร่งสันเทียะ
 
1. นายอาทิตย์  มาสวนจิต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 -    
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงฌัชชานันท์  ดีนวล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวไพรินทร์  โคนโพธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐินีย์  คิดรอบ
2. นางสาวณิชาภัทร  ไชยณรงค์
3. นางสาวสุภกัญญา  สวามิชัย
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชยุตม์  แก้วเงิน
2. เด็กชายศิวกร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วระหัน
2. นางเบญจวรรณ  ยศกลาง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรธิดา  บัวสำราญ
2. นางสาวสกาวรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นางปราณี  ธีระพิทยาตระกูล
2. นางเบญจวรรณ  ยศกลาง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชัชวาลย์วงศ์
 
1. นางปราณี  ธีระพิทยาตระกูล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัทรา  มุ่งกรอกกลาง
 
1. นางนัฏฐา  แต่งพลกรัง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายจิตติกานต์  คะเนนอก
2. นางสาวรพีพรรณ  แสงศรี
 
1. นางสาวนัฏฐา  แต่งพลกรัง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณีรนุช  นิลพลกรัง
 
1. นางสาวชุติมา  เคลื่อนกลาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินภา  ศรีนอก
 
1. นางดวงธิดา  ประเสริฐ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายประวีณพล  โยแก้ว
 
1. นางดวงธิดา  ประเสริฐ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริณี  พิมายนอก
 
1. นายอาทิตย์  มาสวนจิต
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุดชารี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บ้วนนอก
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีโลเลี้ยว
 
1. นางวัฒนา  จงท่องกลาง
2. นางกนกอร  โสภิตนานนท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวบุญสิตา  วงศ์เนตร
2. นางสาวพลอยไพลิน  ระภักดี
3. นางสาวมัณฑนา   มีศิลป์
 
1. นางบุษราคัม  บุญกลาง
2. นางวรางคณา  ประทุมศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูผิว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฉิมกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโคกกรวด
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางวํฒนา  จงท่องกลาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  ยับสันเทียะ
3. นางสาวพิยดา  ขะนอก
 
1. นางปิ่นเเก้ว  สระเเก้ว
2. นางสมหวัง  วงษ์ชนะสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูชิสส์  แสงทองสี
2. เด็กชายอัสนี  ข้องนอก
3. เด็กชายเมฆินทร์  กลิ่นดอกพุทธ
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวอรวรรณ   ชาญนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรรินทร์  การภา
2. นายพิชญ์ประชา  คงประทีป
3. นายรังสิมันตุ์  สระแก้ว
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางปิ่นแก้ว  สระแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญกมล  ยังกลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมนอก
3. เด็กหญิงเมรดาภา  เรียงใหม่
 
1. นางสาวธนารี  จู๋ในเมือง
2. นางสาวกาญจณา  ขอฟุ้งกลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิสตา  รัตนวิชัย
2. นางสาวนภารัตน์  รัตนวิชัย
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  มหามนต์
 
1. นางสาวชนิกา  สูงสันเขต
2. นางสาวอธิษฐาน  พันธ์เรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนนอก
2. เด็กหญิงสิริยา  ชาญชัยศรี
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คนชาญ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิระวัฒน์  นาคหมื่นไวย์
2. นายอภิชาติ  มานอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์  เนาว์ช้าง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.95 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนทรัพย์  คำชาลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  เหมือนกลาง
 
1. นายวิษธร  อันทราสี
2. นายพงศธร  ส้มสาย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จงบวกกลาง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำนอก
 
1. นายวิษธร  อันทราสี
2. นายพงศธร  ส้มสาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพิชญ์  พิชญาพิรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นึกชัยภูมิ
3. เด็กชายนวมินทร์  ยอดสิงห์
4. เด็กหญิงภัทรภิญญา  ถ้ำกลาง
5. เด็กหญิงวันนิสา  อ่าวสันเทียะ
 
1. นางสาวทศรัตน์  บุญตา
2. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาคดี
2. นางสาวกานต์ธิดา  เบี้ยกลาง
3. นางสาวปัณฑิตา  เพียรราษฎร์
4. นางสาวสมพร  เหลือมทองหลาง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ครุฑขุนทด
 
1. นายสุชาติ  หวังก่อกลาง
2. นางสาววันดี  เขตกลาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  รัตนา
2. เด็กหญิงกฤษณา  พืชทองหลาง
3. เด็กหญิงธณัญญา  นิกระโทก
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เชาว์กลาง
5. เด็กหญิงแกมรัชด์  เพชรรัตน์
 
1. นายจีรพันธ์  ปีขาล
2. นางสาวทศรัตน์  บุญตา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวจันทราทิพย์  นาคดี
2. นางสาวชมพูนุช  คำกำพุฒิ
3. นางสาวปัทมาภรณ์  โชตินอก
4. นางสาวรัชญา  คำชาลี
5. นางสาวสุวิตา  สีสุวอ
 
1. นายเอกนรินทร์  ประเสริฐ
2. นางสาวณัฐนันท์  ชำนาญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยวัฒน์   ศรีนอก
2. นายปฏิพัฒน์   คลองกลาง
3. นายพัฒนชัย  ไขคำ
4. นายศักดิ์มณี   อุดมพงษ์
5. นายศุภกฤต   เกียรติกนก
 
1. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
2. นายธนัท  บุตรศรีภูมิ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หนูเทศ
 
1. นางสาวสมเจตน์  ใช้ช้าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรินภา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสมเจตน์  ใช้ช้าง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตพล  ศรีนอก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชาญนอก
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีโยธี
2. นางสาวนฤมล   คลังอุดม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณ  จงปลูกกลาง
2. เด็กหญิงสุนิสา  อัตถากร
 
1. นางสาวนฤมล   คลังอุดม
2. นางพัชรี  หิรัญเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  พึ่งโคกสูง
2. นางสาวจีระนันท์  โสนนอก
3. เด็กหญิงธนัญญา  ขอฟุ้งกลาง
4. เด็กหญิงธนาภา  จิตผล
5. นางสาวธัญญารัตน์  นาคดี
6. เด็กหญิงปาริตา   ขุนรัตนโรจน์
7. เด็กหญิงมนทกานต์  อินทร์นอก
8. นางสาวมาริษา  ชินนอก
9. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จู
10. เด็กหญิงโชติรส  ขอรสกลาง
 
1. นายอภิชิต  มีสวรรค์
2. นายอุธร  กุดหินนอก
3. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา   วิเศษพลกรัง
2. นางสาวณัฐริกา   เนตรวัน
3. นางสาวธมนวรรณ    ใกล้กลาง
4. เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรกลาง
5. นางสาวประภาสิณี   สารเจริญโภคา
6. นางสาวมลฤดี   โชตินอก
7. นางสาวสุภาพร   หมั่นนอก
8. นางสาวหัทยา    ส่องแสง
9. นางสาวเปรมประภา   กระจายกลาง
10. นางสาวเพ็ญประภา   จินกลาง
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล  ปกสุข
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  สอนมัง
2. นางสาวจันจิรา  จงอ่อนกลาง
3. นางสาวจุฑามาศ  เถระปัญญา
4. นางสาวณัฐภัทร  เติมขุนทด
5. นางสาวนพวรรณ  ประกอบธรรม
6. นางสาวนาฏยา  มีเที่ยง
7. นางสาวปณิดา  ชัยชนะ
8. นางสาวปัญญาพร  เจริญ
9. นางสาวพรรณปพร  มูลจันทร์
10. นางสาวสัจจาริณี  แก้วนาพันธ์
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล  ปกสุข
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์กมล  บุตรดี
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีปัตถา
4. เด็กหญิงธนพร  ชมภูทิศ
5. เด็กหญิงประภาพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงปารณี  ทอนสูงเนิน
7. เด็กหญิงพัชราพร  เม่ากลาง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  ลาดนอก
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตโต
10. เด็กหญิงสิริยากร  โชคบัณดิษฐ์
 
1. นายสาธิต  ราชการกลาง
2. นายประสาท  วงษ์ชนะสิทธิ์
3. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ใจทน
3. นางสาวณภัทร  เติมขุนทด
4. นางสาวณัฐฐินันท์   สนิทพันธ์วงษ์
5. นางสาวณัฐภัทร  เติมขุนทด
6. นางสาวปทุมวดี  บาตรโพธิ์
7. นางสาวปัญญาพร  เจริญ
8. นางสาวสัจจาริณี  แก้วนาพันธ์
9. นางสาวสายรุ้ง  ใจทน
10. นางสาวแพรวพรรณ  ฉิมเดช
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
3. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีรัตน์
2. เด็กหญิงจิดาภา  จำปาทอง
 
1. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
2. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพรรณ  จันทะกล
2. นางสาวศศิกานต์  แวงมั่ง
 
1. นายคมสัน  สายสุทธิชัย
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลนา  เนตรโคกสูง
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  พงษ์ศิิีิรืิจันทร์ฺ
 
1. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายอนุชิต  รัตนวิชัย
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปัญญาเดชสกุล
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื่มพันธ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยมล  มูลสวัสดิ์
 
1. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พรรณศรี
2. เด็กหญิงวรินดา  เอี่ยงกลาง
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
2. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  หวังพูนกลาง
 
1. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายพิทักษ์  โมรานอก
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎากร  ฝากกาย
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศินา  ชาวสวน
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวดี  โคตรศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชีวาพร  เพ็ชร์มา
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธร  ภูธร
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
3. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
6. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยพล  ไชยมาตร
2. เด็กชายนนท์ปวิช  ปานนอก
3. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
4. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
5. เด็กชายวรุฒิ  แพนไธสงค์
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
2. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมกลาง
2. นางสาวกฤติยานี  ศรีนอก
3. นางสาวครีมา  นาราษฎร์
4. นายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
5. นายฉัตรดนัย  บัวสำราญ
6. นายชนะพงศ์   อินทร์เอี่ยม
7. นางสาวชมพูนุช  ศรีผา
8. นายชยพล  ไชยมาตร์
9. นายชัยวัฒน์  บรรดาศักดิ์
10. เด็กหญิงทัตราพร  ชินวงค์
11. นางสาวธิญาดา  ไชยจันลา
12. นายธีรศักดิ์  ชัชวาลย์วงศ์
13. นายนนท์ปวิช  ปานนอก
14. นางสาวนภาพร  สมศรี
15. เด็กหญิงนริศศา  เขียวอ่อน
16. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
17. นายนัฐวุฒิ  บุญทา
18. นายบรรลุ  จันทร์สา
19. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
20. เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรื่อ
21. นางสาวพิมพ์รภัทร  พงศ์สุวรรณ
22. นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องสนาม
23. นายพีรภัทร์  ลาภสมบูรณ์
24. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
25. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
26. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
27. เด็กชายวงศกร  ชาญนอก
28. นายวชิรวิทย์  ทองสิทธิ์
29. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
30. นางสาววารีรัตน์  ผินกลาง
31. นางสาววิลาวัณย์  ชาญนอก
32. นางสาววิไลลักษณ์  ผินกลาง
33. นางสาวสุนิศา   รอดวินิจ
34. นายอนุชา  ทองดีนอก
35. เด็กหญิงอรอนงค์  ประจง
36. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
37. นางสาวเกวรินทร์  เบ้ามะโน
38. เด็กหญิงเขมิกา  จอมศรี
39. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
40. นางสาวไพลิน  นาดี
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
4. นางภัทรกุล  จิตติพัทธ์
5. นายวันชัย  คชเรนทร์
6. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
7. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
8. นายปิยาภรณ์  ทักษิณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาพัชร  เก่งนอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอำนาจ  บุญสอน
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
2. นางสาวชุติมา  ประชากลาง
3. เด็กหญิงณพชร  มั่นวาจา
4. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์สา
6. นายธีระศักดิ์  เดชพลกรัง
7. นายนิรุต  ขอมอบกลาง
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
9. เด็กชายสรวิชญ์  ฝอฝน
10. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
 
1. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ถินกลาง
2. นางสาวกัลยาภรณ์  จีนกลาง
3. นางสาวกิตติยา  ศรีนอก
4. นายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
5. นายจิรานุวัฒน์   ปะระทัง
6. นายธนากร  พงษ์เพชร
7. นางสาวธิดามาศ  ศรีนอก
8. นายธีรวัฒน์  เสียดกำมัง
9. นางสาววรัญญา  กนกพรพรรณ
10. นายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสถาปัตย์
2. นางสาวฉัตรธิดา  บัวสำราญ
3. นางสาวชนิสรา  พลราช
4. นางสาวญาณิศา  นิยมชื่น
5. นางสาวณัฐกมล  ใหญ่ล้ำ
6. นางสาวนันทวัน  แสนทวีสุข
7. นางสาวนิศารัตน์  บำรุงกลาง
8. นางสาวบัณฑิตา  อาวุธนอก
9. นางสาวพรพรรษา  ขยันกลาง
10. นางสาวภรทิพย์  แคกลาง
11. นางสาววรรณิภา  ดินขุนทด
12. นางสาวสโรชา  มีศิลป์
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายบวรเดช  ประหุน
4. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  นราจันทร์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  สอนมัง
2. นางสาวคริสตินา  เพ็ชรนอก
3. นางสาวจิระนันท์  อ่อนนอก
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จงนอก
5. นางสาวณัฏฐนิช  สุมินทนะ
6. นายทนงศักดิ์  ชาญนอก
7. นางสาวนภาพร  แวงมั่ง
8. นางสาวนิตยา  ศรีนอก
9. นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง
10. นางสาวประภัทศิริ  ประจันทะศรี
11. นางสาวศิรินภา  ประสิทธิ์นอก
12. นางสาวสิริรัตน์  แขสันเทียะ
13. นางสาวสุนิตา  บุญมา
14. นางสาวอมลวรรณ  เพ็งลองตอง
15. นางสาวอริสา  ทองดี
16. นางสาวอุ้มบุญ  ชื่นนอก
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายไพรัช  เชื้อประทุม
4. นายพงษ์พิพัฒน์  ด้วงจุมพล
5. นางสาวดวงจันทร์  นามแสง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมินทร์  คำทะนี
 
1. นางสาวศิริญญา  ภิญโญ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
 
1. นางกัญจน์ญาพิม  ดุษฎีนืศากร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิษา  วิชิต
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรธนะสุพร
 
1. นายเจนวิทย์  ศิริเกตุ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  ฉิมกลาง
 
1. นางอรัญญา  บำรุงกลาง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แหสกุล
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เมืองศักดา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  แลบัว
4. เด็กชายหัสวรรษ  มุ่งกลาง
5. เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม
 
1. นางสาวศิวพร  เพ็ชรนอก
2. นางวรรณวรา  กางถาง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรพรรณ  เวียงนนท์
2. นายธนภัทร  บัวสำราญ
3. นางสาวพัทธนันท์  พันธวิศิษฏ์
4. นายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
5. นายสาริษฐ์  ชมวงษ์
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.51 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ขออยู่กลาง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศิริหมั่น
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. MissLi    Xuejiao
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.17 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศีลา
2. นางสาวอนงค์นาถ  เนตรกระจ่าง
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. นายพีรวุฒิ  ขอบแก้ว
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.3 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์  จ่าคำ
2. นางสาวสุชาดา  ศิริมั่น
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวจินตหรา   สร้อยกลาง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวอนุสรา  เพ็ญสุข
2. นางสาวอังศุมารินทร์  ส่อนราช
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70.1 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวเกศยามนต์  บุตรชานนท์
2. นางสาวเบญญาภา  เกาะสังข์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวจินตหรา   สร้อยกลาง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทวัฒน์   พ่วงสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสา  พิมพา
3. นางสาวปิยวรรณ  มาตบัณดิษฐ
4. นางสาวสุธาศิณี  รัตนวิจิตร
5. นางสาวอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นางสาวคณิตศา  อินทร์ชีลอง
2. นางสาวรักสุดา  สุคำวัน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรภาส  มุ่งปั่นกลาง
2. นายธีรภัทร์  ถ้ำกลาง
3. นางสาวปัณฑิตา  เพียรราษฎร์
4. นางสาวสิริยากร  ถาวร
5. นางสาวสุพัตตรา  ขอเชื้อกลาง
 
1. นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา   ร้อยลา
2. นางสาวพัชรินธร  เหลืองสุภาพันธ์
3. นางสาวมีนา  มูลจันทร์
4. นางสาวรัตน์ชนก  ชินนอก
5. นางสาวอรทัย  เพ็งกลาง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มาร์แชล
2. เด็กหญิงนิตยา  นานอก
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นายมนูญ  มูลบุญ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรสุดา  ภาแกดำ
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.47 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  จูงกลาง
2. นายพัชรวิทย์  ปาปะเก
3. นายพันวรรษา  แสงศาลา
4. นายภาคภูมิ  กุนอก
5. นายศุภกร  พัชรมุสิก
6. นายอมรเทพ  อูปแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์  ชมภู่
2. นายศราวุธ  คนสนิท
3. นายบุญยวัตร  คำศิริ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  โลหากาศ
2. นางสาวธนภรณ์  ชีวะไชยวรรณ
3. นายศักรินทร์  ผลกลาง
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวขวัญนภา  กอกลาง
2. นางสาวพัชรพร  หร่ายณรงค์
3. นางสาวสุพรรณษา  นิ่มละมูล
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริษฐา  คตดี
2. เด็กหญิงศริญญา  เพียนอก
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แกดำ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกาญจน์  ขอขันกลาง
2. นางสาวชลฐิพร  ครบกลาง
3. นางสาวอารียา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางสาวภัสสร  แสงวน
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุพร  มุ่งแห่งกลาง
2. เด็กชายสุภดนัย  ธัญญาหาร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายอำพล  มีครไทย
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนัย  ยอดนอก
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไตรภูมิ
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวธัญรดา  ภักดีแก้ว
2. นายปภาวิน  ลุนศรี
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  มหาดไทย
2. นางสาวปัทมพร  วงษ์อัง
 
1. นายอำพล  มีครไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญวรัตน์  แคล้วกลาง
2. นางสาวธิญาดา   พงพันธ์
3. นางสาวปภาวรินท์   สิงห์นอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
122 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วเสน่ห์ใน
2. นางสาวนรินธร  บุญเชิด
3. นางสาวศิริวดี  เรืองศิริ
 
1. นายอำพล  มีครไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันฐพร  พลดอน
2. นางสาวพณิตา  ศรีจรัส
 
1. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ไทยธานี
2. นายธรรเทพ  เชื้อจันอัด
3. นายนิธิกร  มุ่งเอื้อมกลาง
 
1. นายบุญยวัตร​   คำศิริ
2. นายูมานะ​  แพร่งสุวรรณ​
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรโชติ  คำมะปะนา
2. นายปริวรรษ   สุขแม้น
3. นายอภิรักษ์  ศรีก้อม
 
1. นายบุญยวัตร​  คำศิริ
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ​
 
126 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชวาลย์  ป้องสนาม
2. นายณรงค์  พลกลาง
3. นายโชติพงษ์  หอมจันทร์
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นายบุญยวัตร  คำศิริ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วขันตี
2. นายวิริยะ  บำรุงกลาง
3. เด็กชายโชติชัย  ไกรอ่ำ
 
1. นายอดุลย์  โสดาดี
2. นายสมพร  สาโพนทัน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาตรี  ข้องนอก
2. นายธรรมนูญ  ประกอบเก้า
3. นายอักพล  แก้วทับไทย
 
1. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
2. นายมานะ  มงคลศรี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุวัฒน์  ไร่นา
2. นายวรเมธ  หวังแนวกลาง
3. นายสุรสิทธิ์  สมฤทธิ์
 
1. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
2. นายประกอบ  จองทองหลาง
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 56.88 เข้าร่วม 4 1. นายนรารักษ  เขียนจัตุรัส
2. นางสาวนัฏฐนิชา  ชื่นนอก
3. นางสาวปรียารัตน์  ป้องสนาม
4. นายยศกร  พิมพ์กลาง
5. นางสาววิรวรรณ  อ่อนมา
6. นางสาวสุภาดา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาววารุณี  จงชิดกลาง
2. นายกันยารัตน์  เทพจิตร
 
131 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  สุ่มแสง
2. นางสาวนิตยา  ทำขุรู
3. นางสาวศศิธร   สวยกลาง
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ภักดีนอก
2. นางสาวดวงกมล  โปร่งสันเทียะ
3. นางสาวสุธิตา  จงฟุ้งกลาง
 
1. นายธงพัฒณ์ภาธร  รอยดีพัฒนะ
2. นายจริยา  สุมินทนะ
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกอร  ประทุมวิง
2. นางสาวณัฐชยา  จุตะโน
3. นางสาวศิรภัสสร  บรรจง
 
1. นายมีชัย  ศรีกำพล
2. นายอรรถพล  สืบสม
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยะดา  กลีบสันเทียะ
2. นางสาวรัตนวรรณ  หวังฝากกลาง
3. นางสาวอนุสรา  เฉื่อยโนรี
 
1. นายมีชัย  ศรีกำพล
2. นางสาวภัสราภรณ์  นวลดี
 
135 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ภูธร
2. เด็กชายพงศธร  เร่งร้อน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภักดีนอก
 
1. นางสาวชัญชวัลย  วังพรม
2. นางสาวภัสสร  แสงวน
 
136 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  วุฒิโส
2. นายทรงกรด  ขอห้อมกลาง
3. นางสาวพรทัศน์  ชื่นนอก
 
1. นางสาวภัสสร  แสงวน
2. นางสาวสุภาวดี   สิงห์ทอง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรพร  มุ่งรวยกลาง
2. นางสาวศุริษา  ทองสุขนอก
3. นางสาวเพชรลดา  กุลสิทธิศักดิ์
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิ่นมุก  สุขศรีพะเนา
2. นางสาววนิดา  ฉิมกลาง
3. นางสาวสุเมย์ธา  ศรีขัดเค้า
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระนาท  ทำสันเทียะ
2. นายพีรวัฒน์  คมขำ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  รังสิชัยภาส
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิรุณ  หินกำปัง
2. นางสาววิมลมาส  รัตนวิชัย
3. นางสาวหัทยา  เลิศล่อง
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิลากลาง
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ประกอบใส
3. เด็กหญิงศิรประภา  สีดอนเสี่ยว
 
1. นางสาววารุณี  จงชิดกลาง
2. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาส  ทศพรภูวนาก
2. นายจุลจักร  แสนกลาง
3. นายณัชพล  จงกลาง
 
1. นางสาววารุณี  จงชิดกลาง
2. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก