สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปารเมศร์  โมทองศรี
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19.75 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกุลรักษ์   กุลน้อย
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  เกิดศรีทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเขมชัย  โปร่งสันเทียะ
 
1. นายอาทิตย์  มาสวนจิต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนภัสสร  สุดชารี
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บ้วนนอก
3. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีโลเลี้ยว
 
1. นางวัฒนา  จงท่องกลาง
2. นางกนกอร  โสภิตนานนท์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 4 1. นางสาวบุญสิตา  วงศ์เนตร
2. นางสาวพลอยไพลิน  ระภักดี
3. นางสาวมัณฑนา   มีศิลป์
 
1. นางบุษราคัม  บุญกลาง
2. นางวรางคณา  ประทุมศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.95 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนทรัพย์  คำชาลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  เหมือนกลาง
 
1. นายวิษธร  อันทราสี
2. นายพงศธร  ส้มสาย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิญญา  ฉิมกลาง
 
1. นางอรัญญา  บำรุงกลาง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 56.88 เข้าร่วม 4 1. นายนรารักษ  เขียนจัตุรัส
2. นางสาวนัฏฐนิชา  ชื่นนอก
3. นางสาวปรียารัตน์  ป้องสนาม
4. นายยศกร  พิมพ์กลาง
5. นางสาววิรวรรณ  อ่อนมา
6. นางสาวสุภาดา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาววารุณี  จงชิดกลาง
2. นายกันยารัตน์  เทพจิตร